ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد امین ولی زاد حسنلویی، رحمان عباسی وش، مهسا محمدی ایروانلو، اولدوز وطن دوست، رحیمه علیزاده اوصالو، (1395). میزان شکست خارج سازی لوله تراشه و پیامدهای آن در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 38(3)، 4-10. magiran.com/p1664300
Mohamma Amin Valizad Hassanloee, Rahman Abbasivash, Mahsa Mohammadi Irvanlou, Oldooz Vatandoust, Rahime Alizade Osalou, (2016). Extubation failure rate and outcomes in patients admitted to intensive Care unit, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 38(3), 4-10. magiran.com/p1664300
محمد امین ولی زاد حسنلویی، رحمان عباسی وش، مهسا محمدی ایروانلو، اولدوز وطن دوست، رحیمه علیزاده اوصالو، میزان شکست خارج سازی لوله تراشه و پیامدهای آن در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه. فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 1395؛ 38(3): 4-10. magiran.com/p1664300
Mohamma Amin Valizad Hassanloee, Rahman Abbasivash, Mahsa Mohammadi Irvanlou, Oldooz Vatandoust, Rahime Alizade Osalou, Extubation failure rate and outcomes in patients admitted to intensive Care unit, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 2016; 38(3): 4-10. magiran.com/p1664300
محمد امین ولی زاد حسنلویی، رحمان عباسی وش، مهسا محمدی ایروانلو، اولدوز وطن دوست، رحیمه علیزاده اوصالو، "میزان شکست خارج سازی لوله تراشه و پیامدهای آن در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه"، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 38، شماره 3 (1395): 4-10. magiran.com/p1664300
Mohamma Amin Valizad Hassanloee, Rahman Abbasivash, Mahsa Mohammadi Irvanlou, Oldooz Vatandoust, Rahime Alizade Osalou, "Extubation failure rate and outcomes in patients admitted to intensive Care unit", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care 38, no.3 (2016): 4-10. magiran.com/p1664300
محمد امین ولی زاد حسنلویی، رحمان عباسی وش، مهسا محمدی ایروانلو، اولدوز وطن دوست، رحیمه علیزاده اوصالو، (1395). 'میزان شکست خارج سازی لوله تراشه و پیامدهای آن در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه'، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 38(3)، صص.4-10. magiran.com/p1664300
Mohamma Amin Valizad Hassanloee, Rahman Abbasivash, Mahsa Mohammadi Irvanlou, Oldooz Vatandoust, Rahime Alizade Osalou, (2016). 'Extubation failure rate and outcomes in patients admitted to intensive Care unit', Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 38(3), pp.4-10. magiran.com/p1664300
محمد امین ولی زاد حسنلویی؛ رحمان عباسی وش؛ مهسا محمدی ایروانلو؛ اولدوز وطن دوست؛ رحیمه علیزاده اوصالو. "میزان شکست خارج سازی لوله تراشه و پیامدهای آن در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه". فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 38 ،3 ، 1395، 4-10. magiran.com/p1664300
Mohamma Amin Valizad Hassanloee; Rahman Abbasivash; Mahsa Mohammadi Irvanlou; Oldooz Vatandoust; Rahime Alizade Osalou. "Extubation failure rate and outcomes in patients admitted to intensive Care unit", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 38, 3, 2016, 4-10. magiran.com/p1664300
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال