ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید جعفری قریه علی، نرگس باقری ملاحسنعلی، الهه جعفری هرفته، (1395). زبان محوری و نقش آن در نوآوری های شعر سپید و شعر حجم، نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 17(33)، 275-304. magiran.com/p1664491
Elahe Jafari, Hamid Jafari Ghariyeh Ali, Narges Bagheri Molahasan Ali, (2017). The Centrality of Language and its Function in Innovations of Free and Hajm Verse, Journal of Research in Persian Language and Literature, 17(33), 275-304. magiran.com/p1664491
حمید جعفری قریه علی، نرگس باقری ملاحسنعلی، الهه جعفری هرفته، زبان محوری و نقش آن در نوآوری های شعر سپید و شعر حجم. نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 1395؛ 17(33): 275-304. magiran.com/p1664491
Elahe Jafari, Hamid Jafari Ghariyeh Ali, Narges Bagheri Molahasan Ali, The Centrality of Language and its Function in Innovations of Free and Hajm Verse, Journal of Research in Persian Language and Literature, 2017; 17(33): 275-304. magiran.com/p1664491
حمید جعفری قریه علی، نرگس باقری ملاحسنعلی، الهه جعفری هرفته، "زبان محوری و نقش آن در نوآوری های شعر سپید و شعر حجم"، نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 17، شماره 33 (1395): 275-304. magiran.com/p1664491
Elahe Jafari, Hamid Jafari Ghariyeh Ali, Narges Bagheri Molahasan Ali, "The Centrality of Language and its Function in Innovations of Free and Hajm Verse", Journal of Research in Persian Language and Literature 17, no.33 (2017): 275-304. magiran.com/p1664491
حمید جعفری قریه علی، نرگس باقری ملاحسنعلی، الهه جعفری هرفته، (1395). 'زبان محوری و نقش آن در نوآوری های شعر سپید و شعر حجم'، نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 17(33)، صص.275-304. magiran.com/p1664491
Elahe Jafari, Hamid Jafari Ghariyeh Ali, Narges Bagheri Molahasan Ali, (2017). 'The Centrality of Language and its Function in Innovations of Free and Hajm Verse', Journal of Research in Persian Language and Literature, 17(33), pp.275-304. magiran.com/p1664491
حمید جعفری قریه علی؛ نرگس باقری ملاحسنعلی؛ الهه جعفری هرفته. "زبان محوری و نقش آن در نوآوری های شعر سپید و شعر حجم". نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 17 ،33 ، 1395، 275-304. magiran.com/p1664491
Elahe Jafari; Hamid Jafari Ghariyeh Ali; Narges Bagheri Molahasan Ali. "The Centrality of Language and its Function in Innovations of Free and Hajm Verse", Journal of Research in Persian Language and Literature, 17, 33, 2017, 275-304. magiran.com/p1664491
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال