ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه عظیمی، شاهرخ پاشایی راد، (1395). بررسی فونستیک زیرخانواده Syrphinae (Dip: Syrphidae) در نیمه جنوبی استان اردبیل، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 5(3)، 61-77. magiran.com/p1664814
Somaye Azimi , Shahrokh Pashaei Rad, (2017). A Faunistic investigation Sub family Syrphinae (Dip: Syrphidae) in the Southern part of the Ardabil Province, Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 5(3), 61-77. magiran.com/p1664814
سمیه عظیمی، شاهرخ پاشایی راد، بررسی فونستیک زیرخانواده Syrphinae (Dip: Syrphidae) در نیمه جنوبی استان اردبیل. فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 1395؛ 5(3): 61-77. magiran.com/p1664814
Somaye Azimi , Shahrokh Pashaei Rad, A Faunistic investigation Sub family Syrphinae (Dip: Syrphidae) in the Southern part of the Ardabil Province, Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 2017; 5(3): 61-77. magiran.com/p1664814
سمیه عظیمی، شاهرخ پاشایی راد، "بررسی فونستیک زیرخانواده Syrphinae (Dip: Syrphidae) در نیمه جنوبی استان اردبیل"، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی 5، شماره 3 (1395): 61-77. magiran.com/p1664814
Somaye Azimi , Shahrokh Pashaei Rad, "A Faunistic investigation Sub family Syrphinae (Dip: Syrphidae) in the Southern part of the Ardabil Province", Quarterly Journal of Experimental Animal Biology 5, no.3 (2017): 61-77. magiran.com/p1664814
سمیه عظیمی، شاهرخ پاشایی راد، (1395). 'بررسی فونستیک زیرخانواده Syrphinae (Dip: Syrphidae) در نیمه جنوبی استان اردبیل'، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 5(3)، صص.61-77. magiran.com/p1664814
Somaye Azimi , Shahrokh Pashaei Rad, (2017). 'A Faunistic investigation Sub family Syrphinae (Dip: Syrphidae) in the Southern part of the Ardabil Province', Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 5(3), pp.61-77. magiran.com/p1664814
سمیه عظیمی؛ شاهرخ پاشایی راد. "بررسی فونستیک زیرخانواده Syrphinae (Dip: Syrphidae) در نیمه جنوبی استان اردبیل". فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 5 ،3 ، 1395، 61-77. magiran.com/p1664814
Somaye Azimi ; Shahrokh Pashaei Rad. "A Faunistic investigation Sub family Syrphinae (Dip: Syrphidae) in the Southern part of the Ardabil Province", Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 5, 3, 2017, 61-77. magiran.com/p1664814
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال