ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد مهدوی نژاد، منصوره طاهباز، مهناز دولت آبادی، (1395). بهینه سازی تناسبات و نحوه استفاده از رف نور در معماری کلاس های آموزشی، فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 66، 81-92. magiran.com/p1665500
Mohammadjavad Mahdavinejad, Mansooreh Tahbaz, Mahnaz Dolatabadi, (2016). Optimization of Properties and Light Shelf System in Architecture of Learning Building, HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi, 66, 81-92. magiran.com/p1665500
محمد جواد مهدوی نژاد، منصوره طاهباز، مهناز دولت آبادی، بهینه سازی تناسبات و نحوه استفاده از رف نور در معماری کلاس های آموزشی. فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 1395؛ 66: 81-92. magiran.com/p1665500
Mohammadjavad Mahdavinejad, Mansooreh Tahbaz, Mahnaz Dolatabadi, Optimization of Properties and Light Shelf System in Architecture of Learning Building, HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi, 2016; 66: 81-92. magiran.com/p1665500
محمد جواد مهدوی نژاد، منصوره طاهباز، مهناز دولت آبادی، "بهینه سازی تناسبات و نحوه استفاده از رف نور در معماری کلاس های آموزشی"، فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی ،66 (1395): 81-92. magiran.com/p1665500
Mohammadjavad Mahdavinejad, Mansooreh Tahbaz, Mahnaz Dolatabadi, "Optimization of Properties and Light Shelf System in Architecture of Learning Building", HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi no. 66 (2016): 81-92. magiran.com/p1665500
محمد جواد مهدوی نژاد، منصوره طاهباز، مهناز دولت آبادی، (1395). 'بهینه سازی تناسبات و نحوه استفاده از رف نور در معماری کلاس های آموزشی'، فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 66، صص.81-92. magiran.com/p1665500
Mohammadjavad Mahdavinejad, Mansooreh Tahbaz, Mahnaz Dolatabadi, (2016). 'Optimization of Properties and Light Shelf System in Architecture of Learning Building', HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi, 66, pp.81-92. magiran.com/p1665500
محمد جواد مهدوی نژاد؛ منصوره طاهباز؛ مهناز دولت آبادی. "بهینه سازی تناسبات و نحوه استفاده از رف نور در معماری کلاس های آموزشی". فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 66 ، 1395، 81-92. magiran.com/p1665500
Mohammadjavad Mahdavinejad; Mansooreh Tahbaz; Mahnaz Dolatabadi. "Optimization of Properties and Light Shelf System in Architecture of Learning Building", HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi, 66, 2016, 81-92. magiran.com/p1665500
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال