ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ح.ر. طاهری، ز. جباری، م.ح. شهیر، (1395). اثر تلفیص سطوح بالای فیتاز، اسید سیتریک و کربوهیدر از روی عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم - گنجاله کانولای حاوی فسفر غیر فیتاته بسیار پایین، مجله علوم و فناوری دام، 4(1)، 1-8. magiran.com/p1665689
H. R. Taheri, Z. Jabbari, M. H. Shahir, (2017). Effect of combination of high-dose phytase, citric acid and carbohydrases on performance of broiler chickens fed wheat-canola meal-based diets with very low content of non-phytate phosphorus, Journal of Livestock Science and Technology, 4(1), 1-8. magiran.com/p1665689
ح.ر. طاهری، ز. جباری، م.ح. شهیر، اثر تلفیص سطوح بالای فیتاز، اسید سیتریک و کربوهیدر از روی عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم - گنجاله کانولای حاوی فسفر غیر فیتاته بسیار پایین. مجله علوم و فناوری دام، 1395؛ 4(1): 1-8. magiran.com/p1665689
H. R. Taheri, Z. Jabbari, M. H. Shahir, Effect of combination of high-dose phytase, citric acid and carbohydrases on performance of broiler chickens fed wheat-canola meal-based diets with very low content of non-phytate phosphorus, Journal of Livestock Science and Technology, 2017; 4(1): 1-8. magiran.com/p1665689
ح.ر. طاهری، ز. جباری، م.ح. شهیر، "اثر تلفیص سطوح بالای فیتاز، اسید سیتریک و کربوهیدر از روی عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم - گنجاله کانولای حاوی فسفر غیر فیتاته بسیار پایین"، مجله علوم و فناوری دام 4، شماره 1 (1395): 1-8. magiran.com/p1665689
H. R. Taheri, Z. Jabbari, M. H. Shahir, "Effect of combination of high-dose phytase, citric acid and carbohydrases on performance of broiler chickens fed wheat-canola meal-based diets with very low content of non-phytate phosphorus", Journal of Livestock Science and Technology 4, no.1 (2017): 1-8. magiran.com/p1665689
ح.ر. طاهری، ز. جباری، م.ح. شهیر، (1395). 'اثر تلفیص سطوح بالای فیتاز، اسید سیتریک و کربوهیدر از روی عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم - گنجاله کانولای حاوی فسفر غیر فیتاته بسیار پایین'، مجله علوم و فناوری دام، 4(1)، صص.1-8. magiran.com/p1665689
H. R. Taheri, Z. Jabbari, M. H. Shahir, (2017). 'Effect of combination of high-dose phytase, citric acid and carbohydrases on performance of broiler chickens fed wheat-canola meal-based diets with very low content of non-phytate phosphorus', Journal of Livestock Science and Technology, 4(1), pp.1-8. magiran.com/p1665689
ح.ر. طاهری؛ ز. جباری؛ م.ح. شهیر. "اثر تلفیص سطوح بالای فیتاز، اسید سیتریک و کربوهیدر از روی عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم - گنجاله کانولای حاوی فسفر غیر فیتاته بسیار پایین". مجله علوم و فناوری دام، 4 ،1 ، 1395، 1-8. magiran.com/p1665689
H. R. Taheri; Z. Jabbari; M. H. Shahir. "Effect of combination of high-dose phytase, citric acid and carbohydrases on performance of broiler chickens fed wheat-canola meal-based diets with very low content of non-phytate phosphorus", Journal of Livestock Science and Technology, 4, 1, 2017, 1-8. magiran.com/p1665689
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال