ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تیمور محمدی، معصومه میرابی زاده، (1395). تحلیل اثر درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی تصادفی پویا، فصلنامه اقتصاد مقداری، 13(4)، 45-74. magiran.com/p1665913
, (2017). Analysis of the Effect of Oil Revenues on Iran ̓s Economy: Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 13(4), 45-74. magiran.com/p1665913
تیمور محمدی، معصومه میرابی زاده، تحلیل اثر درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی تصادفی پویا. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1395؛ 13(4): 45-74. magiran.com/p1665913
, Analysis of the Effect of Oil Revenues on Iran ̓s Economy: Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2017; 13(4): 45-74. magiran.com/p1665913
تیمور محمدی، معصومه میرابی زاده، "تحلیل اثر درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی تصادفی پویا"، فصلنامه اقتصاد مقداری 13، شماره 4 (1395): 45-74. magiran.com/p1665913
, "Analysis of the Effect of Oil Revenues on Iran ̓s Economy: Dynamic Stochastic General Equilibrium Model", Quarterly Journal of Quantitative Economics 13, no.4 (2017): 45-74. magiran.com/p1665913
تیمور محمدی، معصومه میرابی زاده، (1395). 'تحلیل اثر درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی تصادفی پویا'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 13(4)، صص.45-74. magiran.com/p1665913
, (2017). 'Analysis of the Effect of Oil Revenues on Iran ̓s Economy: Dynamic Stochastic General Equilibrium Model', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 13(4), pp.45-74. magiran.com/p1665913
تیمور محمدی؛ معصومه میرابی زاده. "تحلیل اثر درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی تصادفی پویا". فصلنامه اقتصاد مقداری، 13 ،4 ، 1395، 45-74. magiran.com/p1665913
. "Analysis of the Effect of Oil Revenues on Iran ̓s Economy: Dynamic Stochastic General Equilibrium Model", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 13, 4, 2017, 45-74. magiran.com/p1665913
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال