ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب انصاری سامانی، فرهان نظری، (1395). شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش بینی کننده حباب قیمتی سهام: کاربرد رگرسیون لوجستیک و شبکه مصنوعی عصبی، فصلنامه اقتصاد مقداری، 13(4)، 75-102. magiran.com/p1665916
, (2017). Identifying and ranking predictors of stock bubble: Application of Logistic regression and artificial neural network, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 13(4), 75-102. magiran.com/p1665916
حبیب انصاری سامانی، فرهان نظری، شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش بینی کننده حباب قیمتی سهام: کاربرد رگرسیون لوجستیک و شبکه مصنوعی عصبی. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1395؛ 13(4): 75-102. magiran.com/p1665916
, Identifying and ranking predictors of stock bubble: Application of Logistic regression and artificial neural network, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2017; 13(4): 75-102. magiran.com/p1665916
حبیب انصاری سامانی، فرهان نظری، "شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش بینی کننده حباب قیمتی سهام: کاربرد رگرسیون لوجستیک و شبکه مصنوعی عصبی"، فصلنامه اقتصاد مقداری 13، شماره 4 (1395): 75-102. magiran.com/p1665916
, "Identifying and ranking predictors of stock bubble: Application of Logistic regression and artificial neural network", Quarterly Journal of Quantitative Economics 13, no.4 (2017): 75-102. magiran.com/p1665916
حبیب انصاری سامانی، فرهان نظری، (1395). 'شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش بینی کننده حباب قیمتی سهام: کاربرد رگرسیون لوجستیک و شبکه مصنوعی عصبی'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 13(4)، صص.75-102. magiran.com/p1665916
, (2017). 'Identifying and ranking predictors of stock bubble: Application of Logistic regression and artificial neural network', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 13(4), pp.75-102. magiran.com/p1665916
حبیب انصاری سامانی؛ فرهان نظری. "شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش بینی کننده حباب قیمتی سهام: کاربرد رگرسیون لوجستیک و شبکه مصنوعی عصبی". فصلنامه اقتصاد مقداری، 13 ،4 ، 1395، 75-102. magiran.com/p1665916
. "Identifying and ranking predictors of stock bubble: Application of Logistic regression and artificial neural network", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 13, 4, 2017, 75-102. magiran.com/p1665916
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال