ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شکوفه بنکداران، پریسا آرمان پور، (1395). بررسی عوامل موثر بر درگیری کلیوی در بیماران دیابتی نوع دو، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 59(4)، 215-224. magiran.com/p1665926
Shokoufeh Bonakdaran, Parisa Armanpour, (2016). Evaluation of risk factors of renal involvement in patients with type 2 diabetes, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 59(4), 215-224. magiran.com/p1665926
شکوفه بنکداران، پریسا آرمان پور، بررسی عوامل موثر بر درگیری کلیوی در بیماران دیابتی نوع دو. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1395؛ 59(4): 215-224. magiran.com/p1665926
Shokoufeh Bonakdaran, Parisa Armanpour, Evaluation of risk factors of renal involvement in patients with type 2 diabetes, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2016; 59(4): 215-224. magiran.com/p1665926
شکوفه بنکداران، پریسا آرمان پور، "بررسی عوامل موثر بر درگیری کلیوی در بیماران دیابتی نوع دو"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 59، شماره 4 (1395): 215-224. magiran.com/p1665926
Shokoufeh Bonakdaran, Parisa Armanpour, "Evaluation of risk factors of renal involvement in patients with type 2 diabetes", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 59, no.4 (2016): 215-224. magiran.com/p1665926
شکوفه بنکداران، پریسا آرمان پور، (1395). 'بررسی عوامل موثر بر درگیری کلیوی در بیماران دیابتی نوع دو'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 59(4)، صص.215-224. magiran.com/p1665926
Shokoufeh Bonakdaran, Parisa Armanpour, (2016). 'Evaluation of risk factors of renal involvement in patients with type 2 diabetes', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 59(4), pp.215-224. magiran.com/p1665926
شکوفه بنکداران؛ پریسا آرمان پور. "بررسی عوامل موثر بر درگیری کلیوی در بیماران دیابتی نوع دو". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 59 ،4 ، 1395، 215-224. magiran.com/p1665926
Shokoufeh Bonakdaran; Parisa Armanpour. "Evaluation of risk factors of renal involvement in patients with type 2 diabetes", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 59, 4, 2016, 215-224. magiran.com/p1665926
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال