ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یونس خادمی، محمد علی آذربایجانی ، سیدعلی حسینی، (1395). تاثیر ترکیب تمرین تناوبی شدید و مکمل روغن بذر کتان بر غلظت پلاسمایی ICAM-1 در موش های صحرایی نر، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 24(10)، 828-839. magiran.com/p1665937
Y. Khademi, Ma Azarbayejani, Sa Hosseini, (2016). The Effects of Combination of High Intensity Intermittent Exercise and Supplement Flaxseed Oil 1 ICAM- Plasma Concentration in Male Rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 24(10), 828-839. magiran.com/p1665937
یونس خادمی، محمد علی آذربایجانی ، سیدعلی حسینی، تاثیر ترکیب تمرین تناوبی شدید و مکمل روغن بذر کتان بر غلظت پلاسمایی ICAM-1 در موش های صحرایی نر. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1395؛ 24(10): 828-839. magiran.com/p1665937
Y. Khademi, Ma Azarbayejani, Sa Hosseini, The Effects of Combination of High Intensity Intermittent Exercise and Supplement Flaxseed Oil 1 ICAM- Plasma Concentration in Male Rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2016; 24(10): 828-839. magiran.com/p1665937
یونس خادمی، محمد علی آذربایجانی ، سیدعلی حسینی، "تاثیر ترکیب تمرین تناوبی شدید و مکمل روغن بذر کتان بر غلظت پلاسمایی ICAM-1 در موش های صحرایی نر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 24، شماره 10 (1395): 828-839. magiran.com/p1665937
Y. Khademi, Ma Azarbayejani, Sa Hosseini, "The Effects of Combination of High Intensity Intermittent Exercise and Supplement Flaxseed Oil 1 ICAM- Plasma Concentration in Male Rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 24, no.10 (2016): 828-839. magiran.com/p1665937
یونس خادمی، محمد علی آذربایجانی ، سیدعلی حسینی، (1395). 'تاثیر ترکیب تمرین تناوبی شدید و مکمل روغن بذر کتان بر غلظت پلاسمایی ICAM-1 در موش های صحرایی نر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 24(10)، صص.828-839. magiran.com/p1665937
Y. Khademi, Ma Azarbayejani, Sa Hosseini, (2016). 'The Effects of Combination of High Intensity Intermittent Exercise and Supplement Flaxseed Oil 1 ICAM- Plasma Concentration in Male Rats', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 24(10), pp.828-839. magiran.com/p1665937
یونس خادمی؛ محمد علی آذربایجانی ؛ سیدعلی حسینی. "تاثیر ترکیب تمرین تناوبی شدید و مکمل روغن بذر کتان بر غلظت پلاسمایی ICAM-1 در موش های صحرایی نر". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 24 ،10 ، 1395، 828-839. magiran.com/p1665937
Y. Khademi; Ma Azarbayejani; Sa Hosseini. "The Effects of Combination of High Intensity Intermittent Exercise and Supplement Flaxseed Oil 1 ICAM- Plasma Concentration in Male Rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 24, 10, 2016, 828-839. magiran.com/p1665937
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال