ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منیره بابایی، فرزاد قنبری، آشور محمد قره باش، جواد بیات کوهسار، (1395). اثرات عمل آوری با پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک بر ارزش تغذیه ای بقایای ماش، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8(3)، 441. magiran.com/p1665942
Monire Babayi, Farzad Ghanbari, Ashoormohammad Gharehbash, Javad Bayat Kouhsar, (2017). Effects of processing with electron beam, hydrogen peroxide and hydrobromic acid on the nutritional value of vetch wastes, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8(3), 441. magiran.com/p1665942
منیره بابایی، فرزاد قنبری، آشور محمد قره باش، جواد بیات کوهسار، اثرات عمل آوری با پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک بر ارزش تغذیه ای بقایای ماش. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1395؛ 8(3): 441. magiran.com/p1665942
Monire Babayi, Farzad Ghanbari, Ashoormohammad Gharehbash, Javad Bayat Kouhsar, Effects of processing with electron beam, hydrogen peroxide and hydrobromic acid on the nutritional value of vetch wastes, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2017; 8(3): 441. magiran.com/p1665942
منیره بابایی، فرزاد قنبری، آشور محمد قره باش، جواد بیات کوهسار، "اثرات عمل آوری با پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک بر ارزش تغذیه ای بقایای ماش"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 8، شماره 3 (1395): 441. magiran.com/p1665942
Monire Babayi, Farzad Ghanbari, Ashoormohammad Gharehbash, Javad Bayat Kouhsar, "Effects of processing with electron beam, hydrogen peroxide and hydrobromic acid on the nutritional value of vetch wastes", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 8, no.3 (2017): 441. magiran.com/p1665942
منیره بابایی، فرزاد قنبری، آشور محمد قره باش، جواد بیات کوهسار، (1395). 'اثرات عمل آوری با پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک بر ارزش تغذیه ای بقایای ماش'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8(3)، صص.441. magiran.com/p1665942
Monire Babayi, Farzad Ghanbari, Ashoormohammad Gharehbash, Javad Bayat Kouhsar, (2017). 'Effects of processing with electron beam, hydrogen peroxide and hydrobromic acid on the nutritional value of vetch wastes', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8(3), pp.441. magiran.com/p1665942
منیره بابایی؛ فرزاد قنبری؛ آشور محمد قره باش؛ جواد بیات کوهسار. "اثرات عمل آوری با پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک بر ارزش تغذیه ای بقایای ماش". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8 ،3 ، 1395، 441. magiran.com/p1665942
Monire Babayi; Farzad Ghanbari; Ashoormohammad Gharehbash; Javad Bayat Kouhsar. "Effects of processing with electron beam, hydrogen peroxide and hydrobromic acid on the nutritional value of vetch wastes", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8, 3, 2017, 441. magiran.com/p1665942
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال