ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راحله رجبی علی آبادی، رضا طهماسبی، امید دیانی، امین خضری، (1395). اثر تغذیه سیلاژ یونجه با مقادیر مختلف خرمای ضایعاتی بر جمعیت پروتوزوآی شکمبه، میزان تولید پروتئین میکروبی و فراسنجه های خون در گوسفند کرمانی، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8(3)، 428. magiran.com/p1665944
Raheleh Rajabi Aliabadi, Reza Tahmasbi, Omid Dayani, Amin Khezri, (2017). The Effect of Feeding Ensiled Alfalfa with Different Levels of Waste Date on Rumen Protozoal Population, Microbial Protein Synthesis and Blood Parameters in Kermani Sheep, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8(3), 428. magiran.com/p1665944
راحله رجبی علی آبادی، رضا طهماسبی، امید دیانی، امین خضری، اثر تغذیه سیلاژ یونجه با مقادیر مختلف خرمای ضایعاتی بر جمعیت پروتوزوآی شکمبه، میزان تولید پروتئین میکروبی و فراسنجه های خون در گوسفند کرمانی. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1395؛ 8(3): 428. magiran.com/p1665944
Raheleh Rajabi Aliabadi, Reza Tahmasbi, Omid Dayani, Amin Khezri, The Effect of Feeding Ensiled Alfalfa with Different Levels of Waste Date on Rumen Protozoal Population, Microbial Protein Synthesis and Blood Parameters in Kermani Sheep, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2017; 8(3): 428. magiran.com/p1665944
راحله رجبی علی آبادی، رضا طهماسبی، امید دیانی، امین خضری، "اثر تغذیه سیلاژ یونجه با مقادیر مختلف خرمای ضایعاتی بر جمعیت پروتوزوآی شکمبه، میزان تولید پروتئین میکروبی و فراسنجه های خون در گوسفند کرمانی"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 8، شماره 3 (1395): 428. magiran.com/p1665944
Raheleh Rajabi Aliabadi, Reza Tahmasbi, Omid Dayani, Amin Khezri, "The Effect of Feeding Ensiled Alfalfa with Different Levels of Waste Date on Rumen Protozoal Population, Microbial Protein Synthesis and Blood Parameters in Kermani Sheep", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 8, no.3 (2017): 428. magiran.com/p1665944
راحله رجبی علی آبادی، رضا طهماسبی، امید دیانی، امین خضری، (1395). 'اثر تغذیه سیلاژ یونجه با مقادیر مختلف خرمای ضایعاتی بر جمعیت پروتوزوآی شکمبه، میزان تولید پروتئین میکروبی و فراسنجه های خون در گوسفند کرمانی'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8(3)، صص.428. magiran.com/p1665944
Raheleh Rajabi Aliabadi, Reza Tahmasbi, Omid Dayani, Amin Khezri, (2017). 'The Effect of Feeding Ensiled Alfalfa with Different Levels of Waste Date on Rumen Protozoal Population, Microbial Protein Synthesis and Blood Parameters in Kermani Sheep', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8(3), pp.428. magiran.com/p1665944
راحله رجبی علی آبادی؛ رضا طهماسبی؛ امید دیانی؛ امین خضری. "اثر تغذیه سیلاژ یونجه با مقادیر مختلف خرمای ضایعاتی بر جمعیت پروتوزوآی شکمبه، میزان تولید پروتئین میکروبی و فراسنجه های خون در گوسفند کرمانی". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8 ،3 ، 1395، 428. magiran.com/p1665944
Raheleh Rajabi Aliabadi; Reza Tahmasbi; Omid Dayani; Amin Khezri. "The Effect of Feeding Ensiled Alfalfa with Different Levels of Waste Date on Rumen Protozoal Population, Microbial Protein Synthesis and Blood Parameters in Kermani Sheep", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8, 3, 2017, 428. magiran.com/p1665944
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال