ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی قربانی، سید علیرضا وکیلی، محسن دانش مسگران، (1395). اثر اسانس های گیاهی پونه کوهی، پرتقال و زیره سبز بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری سیلاژ ذرت در شرایط آزمایشگاهی، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8(3)، 415. magiran.com/p1665945
Hadi Ghorbani, Seyyed Alireza Vakili, Mohsen Danesh Mesgaran, (2017). Effects of Oregano, Cumin and Sweet orange Essential oils on Chemical Composition and Degradability Coefficients Corn silage in in-vitro Condition, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8(3), 415. magiran.com/p1665945
هادی قربانی، سید علیرضا وکیلی، محسن دانش مسگران، اثر اسانس های گیاهی پونه کوهی، پرتقال و زیره سبز بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری سیلاژ ذرت در شرایط آزمایشگاهی. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1395؛ 8(3): 415. magiran.com/p1665945
Hadi Ghorbani, Seyyed Alireza Vakili, Mohsen Danesh Mesgaran, Effects of Oregano, Cumin and Sweet orange Essential oils on Chemical Composition and Degradability Coefficients Corn silage in in-vitro Condition, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2017; 8(3): 415. magiran.com/p1665945
هادی قربانی، سید علیرضا وکیلی، محسن دانش مسگران، "اثر اسانس های گیاهی پونه کوهی، پرتقال و زیره سبز بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری سیلاژ ذرت در شرایط آزمایشگاهی"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 8، شماره 3 (1395): 415. magiran.com/p1665945
Hadi Ghorbani, Seyyed Alireza Vakili, Mohsen Danesh Mesgaran, "Effects of Oregano, Cumin and Sweet orange Essential oils on Chemical Composition and Degradability Coefficients Corn silage in in-vitro Condition", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 8, no.3 (2017): 415. magiran.com/p1665945
هادی قربانی، سید علیرضا وکیلی، محسن دانش مسگران، (1395). 'اثر اسانس های گیاهی پونه کوهی، پرتقال و زیره سبز بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری سیلاژ ذرت در شرایط آزمایشگاهی'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8(3)، صص.415. magiran.com/p1665945
Hadi Ghorbani, Seyyed Alireza Vakili, Mohsen Danesh Mesgaran, (2017). 'Effects of Oregano, Cumin and Sweet orange Essential oils on Chemical Composition and Degradability Coefficients Corn silage in in-vitro Condition', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8(3), pp.415. magiran.com/p1665945
هادی قربانی؛ سید علیرضا وکیلی؛ محسن دانش مسگران. "اثر اسانس های گیاهی پونه کوهی، پرتقال و زیره سبز بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری سیلاژ ذرت در شرایط آزمایشگاهی". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8 ،3 ، 1395، 415. magiran.com/p1665945
Hadi Ghorbani; Seyyed Alireza Vakili; Mohsen Danesh Mesgaran. "Effects of Oregano, Cumin and Sweet orange Essential oils on Chemical Composition and Degradability Coefficients Corn silage in in-vitro Condition", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8, 3, 2017, 415. magiran.com/p1665945
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال