ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا ولی زاده، مهدی محمودی، ابیانه رضا گنجوی، (1395). اثر مرحله رشد و زمان برداشت بر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم آزمایشگاهی و تولید گاز یونجه، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8(3)، 403. magiran.com/p1665946
Reza Valizadeh, Mahdi Mahmoodi Abyane, Reza Ganjavi, (2017). The effect of growth stage and cutting time on chemical composition in vitro digestibility and fermentative gas production of alfalfa, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8(3), 403. magiran.com/p1665946
رضا ولی زاده، مهدی محمودی، ابیانه رضا گنجوی، اثر مرحله رشد و زمان برداشت بر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم آزمایشگاهی و تولید گاز یونجه. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1395؛ 8(3): 403. magiran.com/p1665946
Reza Valizadeh, Mahdi Mahmoodi Abyane, Reza Ganjavi, The effect of growth stage and cutting time on chemical composition in vitro digestibility and fermentative gas production of alfalfa, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2017; 8(3): 403. magiran.com/p1665946
رضا ولی زاده، مهدی محمودی، ابیانه رضا گنجوی، "اثر مرحله رشد و زمان برداشت بر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم آزمایشگاهی و تولید گاز یونجه"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 8، شماره 3 (1395): 403. magiran.com/p1665946
Reza Valizadeh, Mahdi Mahmoodi Abyane, Reza Ganjavi, "The effect of growth stage and cutting time on chemical composition in vitro digestibility and fermentative gas production of alfalfa", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 8, no.3 (2017): 403. magiran.com/p1665946
رضا ولی زاده، مهدی محمودی، ابیانه رضا گنجوی، (1395). 'اثر مرحله رشد و زمان برداشت بر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم آزمایشگاهی و تولید گاز یونجه'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8(3)، صص.403. magiran.com/p1665946
Reza Valizadeh, Mahdi Mahmoodi Abyane, Reza Ganjavi, (2017). 'The effect of growth stage and cutting time on chemical composition in vitro digestibility and fermentative gas production of alfalfa', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8(3), pp.403. magiran.com/p1665946
رضا ولی زاده؛ مهدی محمودی؛ ابیانه رضا گنجوی. "اثر مرحله رشد و زمان برداشت بر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم آزمایشگاهی و تولید گاز یونجه". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8 ،3 ، 1395، 403. magiran.com/p1665946
Reza Valizadeh; Mahdi Mahmoodi Abyane; Reza Ganjavi. "The effect of growth stage and cutting time on chemical composition in vitro digestibility and fermentative gas production of alfalfa", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8, 3, 2017, 403. magiran.com/p1665946
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال