ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهدی رجبی، محسن افشارمنش، الهه رستمی گوهری، (1395). تاثیر پودر و اسانس رزماری بر عملکرد، جمعیت میکروبی، ریخت شناسی روده و کیفیت گوشت در بلدرچین های گوشتی، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8(3)، 468. magiran.com/p1665948
Mohammad Mehdi Rajabi, Mohsen Afsharmanesh, Elahe Rostami Gohari, (2017). Effect of Rosemary Leaves Powder and Essential Oil on Performance, Microbial Population, Intestinal Morphology and Meat Quality in Meat Quails, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8(3), 468. magiran.com/p1665948
محمد مهدی رجبی، محسن افشارمنش، الهه رستمی گوهری، تاثیر پودر و اسانس رزماری بر عملکرد، جمعیت میکروبی، ریخت شناسی روده و کیفیت گوشت در بلدرچین های گوشتی. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1395؛ 8(3): 468. magiran.com/p1665948
Mohammad Mehdi Rajabi, Mohsen Afsharmanesh, Elahe Rostami Gohari, Effect of Rosemary Leaves Powder and Essential Oil on Performance, Microbial Population, Intestinal Morphology and Meat Quality in Meat Quails, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2017; 8(3): 468. magiran.com/p1665948
محمد مهدی رجبی، محسن افشارمنش، الهه رستمی گوهری، "تاثیر پودر و اسانس رزماری بر عملکرد، جمعیت میکروبی، ریخت شناسی روده و کیفیت گوشت در بلدرچین های گوشتی"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 8، شماره 3 (1395): 468. magiran.com/p1665948
Mohammad Mehdi Rajabi, Mohsen Afsharmanesh, Elahe Rostami Gohari, "Effect of Rosemary Leaves Powder and Essential Oil on Performance, Microbial Population, Intestinal Morphology and Meat Quality in Meat Quails", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 8, no.3 (2017): 468. magiran.com/p1665948
محمد مهدی رجبی، محسن افشارمنش، الهه رستمی گوهری، (1395). 'تاثیر پودر و اسانس رزماری بر عملکرد، جمعیت میکروبی، ریخت شناسی روده و کیفیت گوشت در بلدرچین های گوشتی'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8(3)، صص.468. magiran.com/p1665948
Mohammad Mehdi Rajabi, Mohsen Afsharmanesh, Elahe Rostami Gohari, (2017). 'Effect of Rosemary Leaves Powder and Essential Oil on Performance, Microbial Population, Intestinal Morphology and Meat Quality in Meat Quails', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8(3), pp.468. magiran.com/p1665948
محمد مهدی رجبی؛ محسن افشارمنش؛ الهه رستمی گوهری. "تاثیر پودر و اسانس رزماری بر عملکرد، جمعیت میکروبی، ریخت شناسی روده و کیفیت گوشت در بلدرچین های گوشتی". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8 ،3 ، 1395، 468. magiran.com/p1665948
Mohammad Mehdi Rajabi; Mohsen Afsharmanesh; Elahe Rostami Gohari. "Effect of Rosemary Leaves Powder and Essential Oil on Performance, Microbial Population, Intestinal Morphology and Meat Quality in Meat Quails", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8, 3, 2017, 468. magiran.com/p1665948
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال