ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی نجفی، سید حسن حافظیان، محمد علی روحی، محسن گودرزی، (1395). شناسایی واریانت های آللی مختلف ژن پرایون موثر بر بیماری اسکراپی در بزهای نژاد نائینی، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8(3)، 502. magiran.com/p1665951
Mojtaba Najafi, Seyed Hasan Hafezian, Mohammad Ali Rouhi, Mohsen Godarzi, (2017). Identification of Different Allelic Variants of PrP Gene Effective on Scrapie in Naeinian Goats Breed, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8(3), 502. magiran.com/p1665951
مجتبی نجفی، سید حسن حافظیان، محمد علی روحی، محسن گودرزی، شناسایی واریانت های آللی مختلف ژن پرایون موثر بر بیماری اسکراپی در بزهای نژاد نائینی. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1395؛ 8(3): 502. magiran.com/p1665951
Mojtaba Najafi, Seyed Hasan Hafezian, Mohammad Ali Rouhi, Mohsen Godarzi, Identification of Different Allelic Variants of PrP Gene Effective on Scrapie in Naeinian Goats Breed, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2017; 8(3): 502. magiran.com/p1665951
مجتبی نجفی، سید حسن حافظیان، محمد علی روحی، محسن گودرزی، "شناسایی واریانت های آللی مختلف ژن پرایون موثر بر بیماری اسکراپی در بزهای نژاد نائینی"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 8، شماره 3 (1395): 502. magiran.com/p1665951
Mojtaba Najafi, Seyed Hasan Hafezian, Mohammad Ali Rouhi, Mohsen Godarzi, "Identification of Different Allelic Variants of PrP Gene Effective on Scrapie in Naeinian Goats Breed", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 8, no.3 (2017): 502. magiran.com/p1665951
مجتبی نجفی، سید حسن حافظیان، محمد علی روحی، محسن گودرزی، (1395). 'شناسایی واریانت های آللی مختلف ژن پرایون موثر بر بیماری اسکراپی در بزهای نژاد نائینی'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8(3)، صص.502. magiran.com/p1665951
Mojtaba Najafi, Seyed Hasan Hafezian, Mohammad Ali Rouhi, Mohsen Godarzi, (2017). 'Identification of Different Allelic Variants of PrP Gene Effective on Scrapie in Naeinian Goats Breed', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8(3), pp.502. magiran.com/p1665951
مجتبی نجفی؛ سید حسن حافظیان؛ محمد علی روحی؛ محسن گودرزی. "شناسایی واریانت های آللی مختلف ژن پرایون موثر بر بیماری اسکراپی در بزهای نژاد نائینی". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8 ،3 ، 1395، 502. magiran.com/p1665951
Mojtaba Najafi; Seyed Hasan Hafezian; Mohammad Ali Rouhi; Mohsen Godarzi. "Identification of Different Allelic Variants of PrP Gene Effective on Scrapie in Naeinian Goats Breed", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8, 3, 2017, 502. magiran.com/p1665951
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال