ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا رضویان، حسین دقیق کیا، غلامعلی مقدم، صادق علیجانی، (1395). تاثیر افزودن آسکوربیک اسید بر کیفیت اسپرم، پراکسیداسیون لیپید و سطح فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی پلاسمای منی قوچ در خارج فصل تولیدمثلی، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8(3)، 530. magiran.com/p1665953
Samira Razavian, Hossein Daghigh Kia, Gholamali Moghaddam, Sadegh Alijani, (2017). The effect of adding Ascorbic acid on sperm quality, lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities of ram seminal plasma in outside of breeding season, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8(3), 530. magiran.com/p1665953
سمیرا رضویان، حسین دقیق کیا، غلامعلی مقدم، صادق علیجانی، تاثیر افزودن آسکوربیک اسید بر کیفیت اسپرم، پراکسیداسیون لیپید و سطح فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی پلاسمای منی قوچ در خارج فصل تولیدمثلی. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1395؛ 8(3): 530. magiran.com/p1665953
Samira Razavian, Hossein Daghigh Kia, Gholamali Moghaddam, Sadegh Alijani, The effect of adding Ascorbic acid on sperm quality, lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities of ram seminal plasma in outside of breeding season, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2017; 8(3): 530. magiran.com/p1665953
سمیرا رضویان، حسین دقیق کیا، غلامعلی مقدم، صادق علیجانی، "تاثیر افزودن آسکوربیک اسید بر کیفیت اسپرم، پراکسیداسیون لیپید و سطح فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی پلاسمای منی قوچ در خارج فصل تولیدمثلی"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 8، شماره 3 (1395): 530. magiran.com/p1665953
Samira Razavian, Hossein Daghigh Kia, Gholamali Moghaddam, Sadegh Alijani, "The effect of adding Ascorbic acid on sperm quality, lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities of ram seminal plasma in outside of breeding season", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 8, no.3 (2017): 530. magiran.com/p1665953
سمیرا رضویان، حسین دقیق کیا، غلامعلی مقدم، صادق علیجانی، (1395). 'تاثیر افزودن آسکوربیک اسید بر کیفیت اسپرم، پراکسیداسیون لیپید و سطح فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی پلاسمای منی قوچ در خارج فصل تولیدمثلی'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8(3)، صص.530. magiran.com/p1665953
Samira Razavian, Hossein Daghigh Kia, Gholamali Moghaddam, Sadegh Alijani, (2017). 'The effect of adding Ascorbic acid on sperm quality, lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities of ram seminal plasma in outside of breeding season', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8(3), pp.530. magiran.com/p1665953
سمیرا رضویان؛ حسین دقیق کیا؛ غلامعلی مقدم؛ صادق علیجانی. "تاثیر افزودن آسکوربیک اسید بر کیفیت اسپرم، پراکسیداسیون لیپید و سطح فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی پلاسمای منی قوچ در خارج فصل تولیدمثلی". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8 ،3 ، 1395، 530. magiran.com/p1665953
Samira Razavian; Hossein Daghigh Kia; Gholamali Moghaddam; Sadegh Alijani. "The effect of adding Ascorbic acid on sperm quality, lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities of ram seminal plasma in outside of breeding season", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8, 3, 2017, 530. magiran.com/p1665953
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال