ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید یوسف عدل جو، محمدرضا انصاری، محسن زارعی، پیمان رستمی، (1396). شبیه سازی عددی الگوهای جریان دوفازی گاز-مایع همسو رو به بالا در لوله های عمودی قطر بالا، به روش حجم سیال، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(1)، 441-452. magiran.com/p1666078
Seyed Yousef Adljo, Mohamadreza Ansari, Mohsen Zarei, Peyman Rostami, (2017). Numerical simulation of upward co-current gas-liquid two-phase flow in the vertical pipes of large diameter, by volume of fluid method, Modares Mechanical Engineering, 17(1), 441-452. magiran.com/p1666078
سید یوسف عدل جو، محمدرضا انصاری، محسن زارعی، پیمان رستمی، شبیه سازی عددی الگوهای جریان دوفازی گاز-مایع همسو رو به بالا در لوله های عمودی قطر بالا، به روش حجم سیال. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1396؛ 17(1): 441-452. magiran.com/p1666078
Seyed Yousef Adljo, Mohamadreza Ansari, Mohsen Zarei, Peyman Rostami, Numerical simulation of upward co-current gas-liquid two-phase flow in the vertical pipes of large diameter, by volume of fluid method, Modares Mechanical Engineering, 2017; 17(1): 441-452. magiran.com/p1666078
سید یوسف عدل جو، محمدرضا انصاری، محسن زارعی، پیمان رستمی، "شبیه سازی عددی الگوهای جریان دوفازی گاز-مایع همسو رو به بالا در لوله های عمودی قطر بالا، به روش حجم سیال"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 17، شماره 1 (1396): 441-452. magiran.com/p1666078
Seyed Yousef Adljo, Mohamadreza Ansari, Mohsen Zarei, Peyman Rostami, "Numerical simulation of upward co-current gas-liquid two-phase flow in the vertical pipes of large diameter, by volume of fluid method", Modares Mechanical Engineering 17, no.1 (2017): 441-452. magiran.com/p1666078
سید یوسف عدل جو، محمدرضا انصاری، محسن زارعی، پیمان رستمی، (1396). 'شبیه سازی عددی الگوهای جریان دوفازی گاز-مایع همسو رو به بالا در لوله های عمودی قطر بالا، به روش حجم سیال'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(1)، صص.441-452. magiran.com/p1666078
Seyed Yousef Adljo, Mohamadreza Ansari, Mohsen Zarei, Peyman Rostami, (2017). 'Numerical simulation of upward co-current gas-liquid two-phase flow in the vertical pipes of large diameter, by volume of fluid method', Modares Mechanical Engineering, 17(1), pp.441-452. magiran.com/p1666078
سید یوسف عدل جو؛ محمدرضا انصاری؛ محسن زارعی؛ پیمان رستمی. "شبیه سازی عددی الگوهای جریان دوفازی گاز-مایع همسو رو به بالا در لوله های عمودی قطر بالا، به روش حجم سیال". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17 ،1 ، 1396، 441-452. magiran.com/p1666078
Seyed Yousef Adljo; Mohamadreza Ansari; Mohsen Zarei; Peyman Rostami. "Numerical simulation of upward co-current gas-liquid two-phase flow in the vertical pipes of large diameter, by volume of fluid method", Modares Mechanical Engineering, 17, 1, 2017, 441-452. magiran.com/p1666078
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال