ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میلاد شفیعی آشتیانی، عقیل یوسفی کما، مسعود شریعت پناهی، مجید خدیو، (1396). بازیابی تعادل یک ربات انسان نما با استفاده از درجه آزادی مچ پا و لگن بر روی سطوح تماسی کوچک، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(1)، 413-422. magiran.com/p1666088
Milad Shafiee Ashtiani, Aghil Yousefi Koma, Masoud Shariat Panahi, Majid Khadiv, (2017). Balance Recovery of a Humanoid Robot Using Hip and Ankle Joints on Small Contact Surfaces, Modares Mechanical Engineering, 17(1), 413-422. magiran.com/p1666088
میلاد شفیعی آشتیانی، عقیل یوسفی کما، مسعود شریعت پناهی، مجید خدیو، بازیابی تعادل یک ربات انسان نما با استفاده از درجه آزادی مچ پا و لگن بر روی سطوح تماسی کوچک. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1396؛ 17(1): 413-422. magiran.com/p1666088
Milad Shafiee Ashtiani, Aghil Yousefi Koma, Masoud Shariat Panahi, Majid Khadiv, Balance Recovery of a Humanoid Robot Using Hip and Ankle Joints on Small Contact Surfaces, Modares Mechanical Engineering, 2017; 17(1): 413-422. magiran.com/p1666088
میلاد شفیعی آشتیانی، عقیل یوسفی کما، مسعود شریعت پناهی، مجید خدیو، "بازیابی تعادل یک ربات انسان نما با استفاده از درجه آزادی مچ پا و لگن بر روی سطوح تماسی کوچک"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 17، شماره 1 (1396): 413-422. magiran.com/p1666088
Milad Shafiee Ashtiani, Aghil Yousefi Koma, Masoud Shariat Panahi, Majid Khadiv, "Balance Recovery of a Humanoid Robot Using Hip and Ankle Joints on Small Contact Surfaces", Modares Mechanical Engineering 17, no.1 (2017): 413-422. magiran.com/p1666088
میلاد شفیعی آشتیانی، عقیل یوسفی کما، مسعود شریعت پناهی، مجید خدیو، (1396). 'بازیابی تعادل یک ربات انسان نما با استفاده از درجه آزادی مچ پا و لگن بر روی سطوح تماسی کوچک'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(1)، صص.413-422. magiran.com/p1666088
Milad Shafiee Ashtiani, Aghil Yousefi Koma, Masoud Shariat Panahi, Majid Khadiv, (2017). 'Balance Recovery of a Humanoid Robot Using Hip and Ankle Joints on Small Contact Surfaces', Modares Mechanical Engineering, 17(1), pp.413-422. magiran.com/p1666088
میلاد شفیعی آشتیانی؛ عقیل یوسفی کما؛ مسعود شریعت پناهی؛ مجید خدیو. "بازیابی تعادل یک ربات انسان نما با استفاده از درجه آزادی مچ پا و لگن بر روی سطوح تماسی کوچک". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17 ،1 ، 1396، 413-422. magiran.com/p1666088
Milad Shafiee Ashtiani; Aghil Yousefi Koma; Masoud Shariat Panahi; Majid Khadiv. "Balance Recovery of a Humanoid Robot Using Hip and Ankle Joints on Small Contact Surfaces", Modares Mechanical Engineering, 17, 1, 2017, 413-422. magiran.com/p1666088
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال