ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی پیرمرادیان، حسین کریم پور، (1396). بررسی تاثیر ترم های غیرخطی بر رزونانس پارامتریک تیر تحت عبور جرمهای متوالی، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(1)، 284-292. magiran.com/p1666102
Mostafa Pirmoradian, Hossein Karimpour, (2017). Nonlinear Effects on Parametric Resonance of a Beam Subjected to Periodic Mass Transition, Modares Mechanical Engineering, 17(1), 284-292. magiran.com/p1666102
مصطفی پیرمرادیان، حسین کریم پور، بررسی تاثیر ترم های غیرخطی بر رزونانس پارامتریک تیر تحت عبور جرمهای متوالی. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1396؛ 17(1): 284-292. magiran.com/p1666102
Mostafa Pirmoradian, Hossein Karimpour, Nonlinear Effects on Parametric Resonance of a Beam Subjected to Periodic Mass Transition, Modares Mechanical Engineering, 2017; 17(1): 284-292. magiran.com/p1666102
مصطفی پیرمرادیان، حسین کریم پور، "بررسی تاثیر ترم های غیرخطی بر رزونانس پارامتریک تیر تحت عبور جرمهای متوالی"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 17، شماره 1 (1396): 284-292. magiran.com/p1666102
Mostafa Pirmoradian, Hossein Karimpour, "Nonlinear Effects on Parametric Resonance of a Beam Subjected to Periodic Mass Transition", Modares Mechanical Engineering 17, no.1 (2017): 284-292. magiran.com/p1666102
مصطفی پیرمرادیان، حسین کریم پور، (1396). 'بررسی تاثیر ترم های غیرخطی بر رزونانس پارامتریک تیر تحت عبور جرمهای متوالی'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(1)، صص.284-292. magiran.com/p1666102
Mostafa Pirmoradian, Hossein Karimpour, (2017). 'Nonlinear Effects on Parametric Resonance of a Beam Subjected to Periodic Mass Transition', Modares Mechanical Engineering, 17(1), pp.284-292. magiran.com/p1666102
مصطفی پیرمرادیان؛ حسین کریم پور. "بررسی تاثیر ترم های غیرخطی بر رزونانس پارامتریک تیر تحت عبور جرمهای متوالی". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17 ،1 ، 1396، 284-292. magiran.com/p1666102
Mostafa Pirmoradian; Hossein Karimpour. "Nonlinear Effects on Parametric Resonance of a Beam Subjected to Periodic Mass Transition", Modares Mechanical Engineering, 17, 1, 2017, 284-292. magiran.com/p1666102
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال