ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا امیرمحمدی، (1395). غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، مجله حقوق خصوصی، 13(29)، 297-315. magiran.com/p1666263
Mohammadreza Amirmohammadi, (2017). A point view about the compensation of belonging the object of sail to others, Private Law, 13(29), 297-315. magiran.com/p1666263
محمدرضا امیرمحمدی، غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع. مجله حقوق خصوصی، 1395؛ 13(29): 297-315. magiran.com/p1666263
Mohammadreza Amirmohammadi, A point view about the compensation of belonging the object of sail to others, Private Law, 2017; 13(29): 297-315. magiran.com/p1666263
محمدرضا امیرمحمدی، "غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع"، مجله حقوق خصوصی 13، شماره 29 (1395): 297-315. magiran.com/p1666263
Mohammadreza Amirmohammadi, "A point view about the compensation of belonging the object of sail to others", Private Law 13, no.29 (2017): 297-315. magiran.com/p1666263
محمدرضا امیرمحمدی، (1395). 'غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع'، مجله حقوق خصوصی، 13(29)، صص.297-315. magiran.com/p1666263
Mohammadreza Amirmohammadi, (2017). 'A point view about the compensation of belonging the object of sail to others', Private Law, 13(29), pp.297-315. magiran.com/p1666263
محمدرضا امیرمحمدی. "غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع". مجله حقوق خصوصی، 13 ،29 ، 1395، 297-315. magiran.com/p1666263
Mohammadreza Amirmohammadi. "A point view about the compensation of belonging the object of sail to others", Private Law, 13, 29, 2017, 297-315. magiran.com/p1666263
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال