ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس بخشنده بالی، حسن ابراهیمی، زهرا مصطفوی، قاسمعلی کوچنانی، (1395). انسان کامل با تاکید بر کارکردهای دنیوی: بررسی دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا، دو فصلنامه انسان پژوهی دینی، 13(36)، 51-71. magiran.com/p1666527
Abbas Bakhshandeh Bali, Hasan Ebrahimi , Zahra Mostafavi, Qasemali Khoochanani, (2017). Perfect Man with an Emphasis on Worldly Functions: An investigation of Ibn Arabi and Mulla Sadra's Perspective, A Research Biannual Religious Anthropology, 13(36), 51-71. magiran.com/p1666527
عباس بخشنده بالی، حسن ابراهیمی، زهرا مصطفوی، قاسمعلی کوچنانی، انسان کامل با تاکید بر کارکردهای دنیوی: بررسی دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا. دو فصلنامه انسان پژوهی دینی، 1395؛ 13(36): 51-71. magiran.com/p1666527
Abbas Bakhshandeh Bali, Hasan Ebrahimi , Zahra Mostafavi, Qasemali Khoochanani, Perfect Man with an Emphasis on Worldly Functions: An investigation of Ibn Arabi and Mulla Sadra's Perspective, A Research Biannual Religious Anthropology, 2017; 13(36): 51-71. magiran.com/p1666527
عباس بخشنده بالی، حسن ابراهیمی، زهرا مصطفوی، قاسمعلی کوچنانی، "انسان کامل با تاکید بر کارکردهای دنیوی: بررسی دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا"، دو فصلنامه انسان پژوهی دینی 13، شماره 36 (1395): 51-71. magiran.com/p1666527
Abbas Bakhshandeh Bali, Hasan Ebrahimi , Zahra Mostafavi, Qasemali Khoochanani, "Perfect Man with an Emphasis on Worldly Functions: An investigation of Ibn Arabi and Mulla Sadra's Perspective", A Research Biannual Religious Anthropology 13, no.36 (2017): 51-71. magiran.com/p1666527
عباس بخشنده بالی، حسن ابراهیمی، زهرا مصطفوی، قاسمعلی کوچنانی، (1395). 'انسان کامل با تاکید بر کارکردهای دنیوی: بررسی دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا'، دو فصلنامه انسان پژوهی دینی، 13(36)، صص.51-71. magiran.com/p1666527
Abbas Bakhshandeh Bali, Hasan Ebrahimi , Zahra Mostafavi, Qasemali Khoochanani, (2017). 'Perfect Man with an Emphasis on Worldly Functions: An investigation of Ibn Arabi and Mulla Sadra's Perspective', A Research Biannual Religious Anthropology, 13(36), pp.51-71. magiran.com/p1666527
عباس بخشنده بالی؛ حسن ابراهیمی؛ زهرا مصطفوی؛ قاسمعلی کوچنانی. "انسان کامل با تاکید بر کارکردهای دنیوی: بررسی دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا". دو فصلنامه انسان پژوهی دینی، 13 ،36 ، 1395، 51-71. magiran.com/p1666527
Abbas Bakhshandeh Bali; Hasan Ebrahimi ; Zahra Mostafavi; Qasemali Khoochanani. "Perfect Man with an Emphasis on Worldly Functions: An investigation of Ibn Arabi and Mulla Sadra's Perspective", A Research Biannual Religious Anthropology, 13, 36, 2017, 51-71. magiran.com/p1666527
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال