ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حدیث دارابی، شایسته غلامی، احسان صیاد، (1395). تغییرات مکانی تجدید حیات و تنوع گونه های درختی در جنگل های زاگرس، مطالعه موردی: جنگل های گهواره در استان کرمانشاه، مجله بوم شناسی کاربردی، 5(18)، 45-59. magiran.com/p1666862
H. Darabi, Sh. Gholami, (2017). Spatial Variability of Regeneration and Tree Species Diversity in Zagros Forests, Case Study: Gahvare Forests, Kermanshah, Iranian Journal of Applied Ecology, 5(18), 45-59. magiran.com/p1666862
حدیث دارابی، شایسته غلامی، احسان صیاد، تغییرات مکانی تجدید حیات و تنوع گونه های درختی در جنگل های زاگرس، مطالعه موردی: جنگل های گهواره در استان کرمانشاه. مجله بوم شناسی کاربردی، 1395؛ 5(18): 45-59. magiran.com/p1666862
H. Darabi, Sh. Gholami, Spatial Variability of Regeneration and Tree Species Diversity in Zagros Forests, Case Study: Gahvare Forests, Kermanshah, Iranian Journal of Applied Ecology, 2017; 5(18): 45-59. magiran.com/p1666862
حدیث دارابی، شایسته غلامی، احسان صیاد، "تغییرات مکانی تجدید حیات و تنوع گونه های درختی در جنگل های زاگرس، مطالعه موردی: جنگل های گهواره در استان کرمانشاه"، مجله بوم شناسی کاربردی 5، شماره 18 (1395): 45-59. magiran.com/p1666862
H. Darabi, Sh. Gholami, "Spatial Variability of Regeneration and Tree Species Diversity in Zagros Forests, Case Study: Gahvare Forests, Kermanshah", Iranian Journal of Applied Ecology 5, no.18 (2017): 45-59. magiran.com/p1666862
حدیث دارابی، شایسته غلامی، احسان صیاد، (1395). 'تغییرات مکانی تجدید حیات و تنوع گونه های درختی در جنگل های زاگرس، مطالعه موردی: جنگل های گهواره در استان کرمانشاه'، مجله بوم شناسی کاربردی، 5(18)، صص.45-59. magiran.com/p1666862
H. Darabi, Sh. Gholami, (2017). 'Spatial Variability of Regeneration and Tree Species Diversity in Zagros Forests, Case Study: Gahvare Forests, Kermanshah', Iranian Journal of Applied Ecology, 5(18), pp.45-59. magiran.com/p1666862
حدیث دارابی؛ شایسته غلامی؛ احسان صیاد. "تغییرات مکانی تجدید حیات و تنوع گونه های درختی در جنگل های زاگرس، مطالعه موردی: جنگل های گهواره در استان کرمانشاه". مجله بوم شناسی کاربردی، 5 ،18 ، 1395، 45-59. magiran.com/p1666862
H. Darabi; Sh. Gholami. "Spatial Variability of Regeneration and Tree Species Diversity in Zagros Forests, Case Study: Gahvare Forests, Kermanshah", Iranian Journal of Applied Ecology, 5, 18, 2017, 45-59. magiran.com/p1666862
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال