ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سرور خرم دل، جواد شباهنگ، افسانه امین غفوری، (1395). بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید برنج با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (LCA)، مجله بوم شناسی کاربردی، 5(18)، 1-14. magiran.com/p1666865
S. Khoramdel, J. Shabahang, A. Amin Ghafouri, (2017). Evaluation of Environmental Impacts for Rice Agroecosystems using Life Cycle Assessment (LCA), Iranian Journal of Applied Ecology, 5(18), 1-14. magiran.com/p1666865
سرور خرم دل، جواد شباهنگ، افسانه امین غفوری، بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید برنج با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (LCA). مجله بوم شناسی کاربردی، 1395؛ 5(18): 1-14. magiran.com/p1666865
S. Khoramdel, J. Shabahang, A. Amin Ghafouri, Evaluation of Environmental Impacts for Rice Agroecosystems using Life Cycle Assessment (LCA), Iranian Journal of Applied Ecology, 2017; 5(18): 1-14. magiran.com/p1666865
سرور خرم دل، جواد شباهنگ، افسانه امین غفوری، "بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید برنج با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (LCA)"، مجله بوم شناسی کاربردی 5، شماره 18 (1395): 1-14. magiran.com/p1666865
S. Khoramdel, J. Shabahang, A. Amin Ghafouri, "Evaluation of Environmental Impacts for Rice Agroecosystems using Life Cycle Assessment (LCA)", Iranian Journal of Applied Ecology 5, no.18 (2017): 1-14. magiran.com/p1666865
سرور خرم دل، جواد شباهنگ، افسانه امین غفوری، (1395). 'بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید برنج با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (LCA)'، مجله بوم شناسی کاربردی، 5(18)، صص.1-14. magiran.com/p1666865
S. Khoramdel, J. Shabahang, A. Amin Ghafouri, (2017). 'Evaluation of Environmental Impacts for Rice Agroecosystems using Life Cycle Assessment (LCA)', Iranian Journal of Applied Ecology, 5(18), pp.1-14. magiran.com/p1666865
سرور خرم دل؛ جواد شباهنگ؛ افسانه امین غفوری. "بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید برنج با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (LCA)". مجله بوم شناسی کاربردی، 5 ،18 ، 1395، 1-14. magiran.com/p1666865
S. Khoramdel; J. Shabahang; A. Amin Ghafouri. "Evaluation of Environmental Impacts for Rice Agroecosystems using Life Cycle Assessment (LCA)", Iranian Journal of Applied Ecology, 5, 18, 2017, 1-14. magiran.com/p1666865
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال