ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرین سلیمانی، فاطمه سادات نیری، فرحناز محمدی شاهبلاغی، مامک شریعت، حسین دلیلی، (1395). ادراک دانش آموختگان دوره فوق تخصصی طب نوزادان در زمینه مراقبت تکاملی: تحلیل محتوایی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 11(3)، 273. magiran.com/p1666879
Farin Soleimani, Fatemeh Nayeri, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi, Mamak Shariat, Hossein Dalili, (2017). Neonatal sub-specialty graduate's perceived experiences of developmental care: Content analysis, The Journal of Medical Education and Development, 11(3), 273. magiran.com/p1666879
فرین سلیمانی، فاطمه سادات نیری، فرحناز محمدی شاهبلاغی، مامک شریعت، حسین دلیلی، ادراک دانش آموختگان دوره فوق تخصصی طب نوزادان در زمینه مراقبت تکاملی: تحلیل محتوایی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 1395؛ 11(3): 273. magiran.com/p1666879
Farin Soleimani, Fatemeh Nayeri, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi, Mamak Shariat, Hossein Dalili, Neonatal sub-specialty graduate's perceived experiences of developmental care: Content analysis, The Journal of Medical Education and Development, 2017; 11(3): 273. magiran.com/p1666879
فرین سلیمانی، فاطمه سادات نیری، فرحناز محمدی شاهبلاغی، مامک شریعت، حسین دلیلی، "ادراک دانش آموختگان دوره فوق تخصصی طب نوزادان در زمینه مراقبت تکاملی: تحلیل محتوایی"، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد 11، شماره 3 (1395): 273. magiran.com/p1666879
Farin Soleimani, Fatemeh Nayeri, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi, Mamak Shariat, Hossein Dalili, "Neonatal sub-specialty graduate's perceived experiences of developmental care: Content analysis", The Journal of Medical Education and Development 11, no.3 (2017): 273. magiran.com/p1666879
فرین سلیمانی، فاطمه سادات نیری، فرحناز محمدی شاهبلاغی، مامک شریعت، حسین دلیلی، (1395). 'ادراک دانش آموختگان دوره فوق تخصصی طب نوزادان در زمینه مراقبت تکاملی: تحلیل محتوایی'، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 11(3)، صص.273. magiran.com/p1666879
Farin Soleimani, Fatemeh Nayeri, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi, Mamak Shariat, Hossein Dalili, (2017). 'Neonatal sub-specialty graduate's perceived experiences of developmental care: Content analysis', The Journal of Medical Education and Development, 11(3), pp.273. magiran.com/p1666879
فرین سلیمانی؛ فاطمه سادات نیری؛ فرحناز محمدی شاهبلاغی؛ مامک شریعت؛ حسین دلیلی. "ادراک دانش آموختگان دوره فوق تخصصی طب نوزادان در زمینه مراقبت تکاملی: تحلیل محتوایی". مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 11 ،3 ، 1395، 273. magiran.com/p1666879
Farin Soleimani; Fatemeh Nayeri; Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi; Mamak Shariat; Hossein Dalili. "Neonatal sub-specialty graduate's perceived experiences of developmental care: Content analysis", The Journal of Medical Education and Development, 11, 3, 2017, 273. magiran.com/p1666879
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال