ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده زهره میردیلمی ، غلامعلی حشمتی، (1393). بررسی اثر عوامل خاکی و پستی و بلندی بر تغییرات تنوع گونه ای (مطالعه موردی: مرتع ییلاقی سبزکشه در حوزه آبخیز محمدآباد کتول، استان گلستان)، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 2(1)، 31-46. magiran.com/p1667521
Seyyed Zohreh Mirdeilam , Gholam Ali Heshmati, (2014). Investigating the effect of soil and topographical factors on variations of plant species diversity (case study: Sabzkesheh summer rangeland at the Mohammad-abad Katool watershed, Golestan province), Journal of Plant Ecosystem Conservation, 2(1), 31-46. magiran.com/p1667521
سیده زهره میردیلمی ، غلامعلی حشمتی، بررسی اثر عوامل خاکی و پستی و بلندی بر تغییرات تنوع گونه ای (مطالعه موردی: مرتع ییلاقی سبزکشه در حوزه آبخیز محمدآباد کتول، استان گلستان). نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 1393؛ 2(1): 31-46. magiran.com/p1667521
Seyyed Zohreh Mirdeilam , Gholam Ali Heshmati, Investigating the effect of soil and topographical factors on variations of plant species diversity (case study: Sabzkesheh summer rangeland at the Mohammad-abad Katool watershed, Golestan province), Journal of Plant Ecosystem Conservation, 2014; 2(1): 31-46. magiran.com/p1667521
سیده زهره میردیلمی ، غلامعلی حشمتی، "بررسی اثر عوامل خاکی و پستی و بلندی بر تغییرات تنوع گونه ای (مطالعه موردی: مرتع ییلاقی سبزکشه در حوزه آبخیز محمدآباد کتول، استان گلستان)"، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان 2، شماره 1 (1393): 31-46. magiran.com/p1667521
Seyyed Zohreh Mirdeilam , Gholam Ali Heshmati, "Investigating the effect of soil and topographical factors on variations of plant species diversity (case study: Sabzkesheh summer rangeland at the Mohammad-abad Katool watershed, Golestan province)", Journal of Plant Ecosystem Conservation 2, no.1 (2014): 31-46. magiran.com/p1667521
سیده زهره میردیلمی ، غلامعلی حشمتی، (1393). 'بررسی اثر عوامل خاکی و پستی و بلندی بر تغییرات تنوع گونه ای (مطالعه موردی: مرتع ییلاقی سبزکشه در حوزه آبخیز محمدآباد کتول، استان گلستان)'، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 2(1)، صص.31-46. magiran.com/p1667521
Seyyed Zohreh Mirdeilam , Gholam Ali Heshmati, (2014). 'Investigating the effect of soil and topographical factors on variations of plant species diversity (case study: Sabzkesheh summer rangeland at the Mohammad-abad Katool watershed, Golestan province)', Journal of Plant Ecosystem Conservation, 2(1), pp.31-46. magiran.com/p1667521
سیده زهره میردیلمی ؛ غلامعلی حشمتی. "بررسی اثر عوامل خاکی و پستی و بلندی بر تغییرات تنوع گونه ای (مطالعه موردی: مرتع ییلاقی سبزکشه در حوزه آبخیز محمدآباد کتول، استان گلستان)". نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 2 ،1 ، 1393، 31-46. magiran.com/p1667521
Seyyed Zohreh Mirdeilam ; Gholam Ali Heshmati. "Investigating the effect of soil and topographical factors on variations of plant species diversity (case study: Sabzkesheh summer rangeland at the Mohammad-abad Katool watershed, Golestan province)", Journal of Plant Ecosystem Conservation, 2, 1, 2014, 31-46. magiran.com/p1667521
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال