ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید وزیری ، مجید سالاری، هدایت الله امینیان، لعیا جمالی راد، (1396). تاثیر استفاده از کاغذ روزنامه باطله بازیافتی در لایه های سطحی بر روی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب سه لایه، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 7(4)، 537-547. magiran.com/p1668026
Vahid Vaziri , Majid Salari, Hedayatallah Aminian, Laya Jamalirad, (2017). The effect of using waste newspaper in surface layers on physical and mechanical properties of three-layer particleboard, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 7(4), 537-547. magiran.com/p1668026
وحید وزیری ، مجید سالاری، هدایت الله امینیان، لعیا جمالی راد، تاثیر استفاده از کاغذ روزنامه باطله بازیافتی در لایه های سطحی بر روی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب سه لایه. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1396؛ 7(4): 537-547. magiran.com/p1668026
Vahid Vaziri , Majid Salari, Hedayatallah Aminian, Laya Jamalirad, The effect of using waste newspaper in surface layers on physical and mechanical properties of three-layer particleboard, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2017; 7(4): 537-547. magiran.com/p1668026
وحید وزیری ، مجید سالاری، هدایت الله امینیان، لعیا جمالی راد، "تاثیر استفاده از کاغذ روزنامه باطله بازیافتی در لایه های سطحی بر روی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب سه لایه"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 7، شماره 4 (1396): 537-547. magiran.com/p1668026
Vahid Vaziri , Majid Salari, Hedayatallah Aminian, Laya Jamalirad, "The effect of using waste newspaper in surface layers on physical and mechanical properties of three-layer particleboard", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 7, no.4 (2017): 537-547. magiran.com/p1668026
وحید وزیری ، مجید سالاری، هدایت الله امینیان، لعیا جمالی راد، (1396). 'تاثیر استفاده از کاغذ روزنامه باطله بازیافتی در لایه های سطحی بر روی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب سه لایه'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 7(4)، صص.537-547. magiran.com/p1668026
Vahid Vaziri , Majid Salari, Hedayatallah Aminian, Laya Jamalirad, (2017). 'The effect of using waste newspaper in surface layers on physical and mechanical properties of three-layer particleboard', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 7(4), pp.537-547. magiran.com/p1668026
وحید وزیری ؛ مجید سالاری؛ هدایت الله امینیان؛ لعیا جمالی راد. "تاثیر استفاده از کاغذ روزنامه باطله بازیافتی در لایه های سطحی بر روی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب سه لایه". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 7 ،4 ، 1396، 537-547. magiran.com/p1668026
Vahid Vaziri ; Majid Salari; Hedayatallah Aminian; Laya Jamalirad. "The effect of using waste newspaper in surface layers on physical and mechanical properties of three-layer particleboard", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 7, 4, 2017, 537-547. magiran.com/p1668026
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال