ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خاطره فرازمند، نسترن کشاورزمحمدی، کوروش اعتماد، پگاه فرازمند، (1395). بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دختر خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد بیماری های مقاربتی باکتریایی سال 1394، فصلنامه بهداشت در عرصه، 4(3)، 28. magiran.com/p1668057
Khatereh Farazmand, Nastaran Keshavarz, Koorosh Etemad, Pegah Farazmand, (2016). Assessment of female student's knowledge and attitude towards sexually transmitted infections in Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2015, Journal of Health in the Field, 4(3), 28. magiran.com/p1668057
خاطره فرازمند، نسترن کشاورزمحمدی، کوروش اعتماد، پگاه فرازمند، بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دختر خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد بیماری های مقاربتی باکتریایی سال 1394. فصلنامه بهداشت در عرصه، 1395؛ 4(3): 28. magiran.com/p1668057
Khatereh Farazmand, Nastaran Keshavarz, Koorosh Etemad, Pegah Farazmand, Assessment of female student's knowledge and attitude towards sexually transmitted infections in Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2015, Journal of Health in the Field, 2016; 4(3): 28. magiran.com/p1668057
خاطره فرازمند، نسترن کشاورزمحمدی، کوروش اعتماد، پگاه فرازمند، "بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دختر خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد بیماری های مقاربتی باکتریایی سال 1394"، فصلنامه بهداشت در عرصه 4، شماره 3 (1395): 28. magiran.com/p1668057
Khatereh Farazmand, Nastaran Keshavarz, Koorosh Etemad, Pegah Farazmand, "Assessment of female student's knowledge and attitude towards sexually transmitted infections in Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2015", Journal of Health in the Field 4, no.3 (2016): 28. magiran.com/p1668057
خاطره فرازمند، نسترن کشاورزمحمدی، کوروش اعتماد، پگاه فرازمند، (1395). 'بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دختر خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد بیماری های مقاربتی باکتریایی سال 1394'، فصلنامه بهداشت در عرصه، 4(3)، صص.28. magiran.com/p1668057
Khatereh Farazmand, Nastaran Keshavarz, Koorosh Etemad, Pegah Farazmand, (2016). 'Assessment of female student's knowledge and attitude towards sexually transmitted infections in Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2015', Journal of Health in the Field, 4(3), pp.28. magiran.com/p1668057
خاطره فرازمند؛ نسترن کشاورزمحمدی؛ کوروش اعتماد؛ پگاه فرازمند. "بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دختر خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد بیماری های مقاربتی باکتریایی سال 1394". فصلنامه بهداشت در عرصه، 4 ،3 ، 1395، 28. magiran.com/p1668057
Khatereh Farazmand; Nastaran Keshavarz; Koorosh Etemad; Pegah Farazmand. "Assessment of female student's knowledge and attitude towards sexually transmitted infections in Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2015", Journal of Health in the Field, 4, 3, 2016, 28. magiran.com/p1668057
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال