ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیما مرزبان، سمیه انیسی، رسول صلاحی، احسان الله کلته، وحید بای، (1395). ارزیابی جامع سازمانی بیمارستان امام حسین (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس مدل ویزبورد در سال 1394، فصلنامه بهداشت در عرصه، 4(3)، 1. magiran.com/p1668060
Sima Marzban, Somaye Anisi, Rasol Salahi, Ehsan Allah Kalte, Vahid Bay, (2016). Comprehensive organizational diagnosis of Imam Hussein Hospital (Shahid Beheshti University of Medical Sciences- affiliated) based on Weisbord model in 2015, Journal of Health in the Field, 4(3), 1. magiran.com/p1668060
سیما مرزبان، سمیه انیسی، رسول صلاحی، احسان الله کلته، وحید بای، ارزیابی جامع سازمانی بیمارستان امام حسین (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس مدل ویزبورد در سال 1394. فصلنامه بهداشت در عرصه، 1395؛ 4(3): 1. magiran.com/p1668060
Sima Marzban, Somaye Anisi, Rasol Salahi, Ehsan Allah Kalte, Vahid Bay, Comprehensive organizational diagnosis of Imam Hussein Hospital (Shahid Beheshti University of Medical Sciences- affiliated) based on Weisbord model in 2015, Journal of Health in the Field, 2016; 4(3): 1. magiran.com/p1668060
سیما مرزبان، سمیه انیسی، رسول صلاحی، احسان الله کلته، وحید بای، "ارزیابی جامع سازمانی بیمارستان امام حسین (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس مدل ویزبورد در سال 1394"، فصلنامه بهداشت در عرصه 4، شماره 3 (1395): 1. magiran.com/p1668060
Sima Marzban, Somaye Anisi, Rasol Salahi, Ehsan Allah Kalte, Vahid Bay, "Comprehensive organizational diagnosis of Imam Hussein Hospital (Shahid Beheshti University of Medical Sciences- affiliated) based on Weisbord model in 2015", Journal of Health in the Field 4, no.3 (2016): 1. magiran.com/p1668060
سیما مرزبان، سمیه انیسی، رسول صلاحی، احسان الله کلته، وحید بای، (1395). 'ارزیابی جامع سازمانی بیمارستان امام حسین (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس مدل ویزبورد در سال 1394'، فصلنامه بهداشت در عرصه، 4(3)، صص.1. magiran.com/p1668060
Sima Marzban, Somaye Anisi, Rasol Salahi, Ehsan Allah Kalte, Vahid Bay, (2016). 'Comprehensive organizational diagnosis of Imam Hussein Hospital (Shahid Beheshti University of Medical Sciences- affiliated) based on Weisbord model in 2015', Journal of Health in the Field, 4(3), pp.1. magiran.com/p1668060
سیما مرزبان؛ سمیه انیسی؛ رسول صلاحی؛ احسان الله کلته؛ وحید بای. "ارزیابی جامع سازمانی بیمارستان امام حسین (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس مدل ویزبورد در سال 1394". فصلنامه بهداشت در عرصه، 4 ،3 ، 1395، 1. magiran.com/p1668060
Sima Marzban; Somaye Anisi; Rasol Salahi; Ehsan Allah Kalte; Vahid Bay. "Comprehensive organizational diagnosis of Imam Hussein Hospital (Shahid Beheshti University of Medical Sciences- affiliated) based on Weisbord model in 2015", Journal of Health in the Field, 4, 3, 2016, 1. magiran.com/p1668060
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال