ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید محققی، سید میثم موسوی، بهنام وحدانی، (1395). انتخاب سبد پروژه های احداث با رویکرد توسعه پایدار تحت شرایط عدم قطعیت فازی بازه ای نوع دوم، نشریه مهندسی صنایع، 50(2)، 327-340. magiran.com/p1668103
Vahid Mohagheghi, Seyed Meysam Mousavi , Behnam Vahdani, (2017). Sustainable Construction Project Portfolio Selection under Interval- Valued Type-2 Fuzzy Sets, Journal of Industrial Engineering, 50(2), 327-340. magiran.com/p1668103
وحید محققی، سید میثم موسوی، بهنام وحدانی، انتخاب سبد پروژه های احداث با رویکرد توسعه پایدار تحت شرایط عدم قطعیت فازی بازه ای نوع دوم. نشریه مهندسی صنایع، 1395؛ 50(2): 327-340. magiran.com/p1668103
Vahid Mohagheghi, Seyed Meysam Mousavi , Behnam Vahdani, Sustainable Construction Project Portfolio Selection under Interval- Valued Type-2 Fuzzy Sets, Journal of Industrial Engineering, 2017; 50(2): 327-340. magiran.com/p1668103
وحید محققی، سید میثم موسوی، بهنام وحدانی، "انتخاب سبد پروژه های احداث با رویکرد توسعه پایدار تحت شرایط عدم قطعیت فازی بازه ای نوع دوم"، نشریه مهندسی صنایع 50، شماره 2 (1395): 327-340. magiran.com/p1668103
Vahid Mohagheghi, Seyed Meysam Mousavi , Behnam Vahdani, "Sustainable Construction Project Portfolio Selection under Interval- Valued Type-2 Fuzzy Sets", Journal of Industrial Engineering 50, no.2 (2017): 327-340. magiran.com/p1668103
وحید محققی، سید میثم موسوی، بهنام وحدانی، (1395). 'انتخاب سبد پروژه های احداث با رویکرد توسعه پایدار تحت شرایط عدم قطعیت فازی بازه ای نوع دوم'، نشریه مهندسی صنایع، 50(2)، صص.327-340. magiran.com/p1668103
Vahid Mohagheghi, Seyed Meysam Mousavi , Behnam Vahdani, (2017). 'Sustainable Construction Project Portfolio Selection under Interval- Valued Type-2 Fuzzy Sets', Journal of Industrial Engineering, 50(2), pp.327-340. magiran.com/p1668103
وحید محققی؛ سید میثم موسوی؛ بهنام وحدانی. "انتخاب سبد پروژه های احداث با رویکرد توسعه پایدار تحت شرایط عدم قطعیت فازی بازه ای نوع دوم". نشریه مهندسی صنایع، 50 ،2 ، 1395، 327-340. magiran.com/p1668103
Vahid Mohagheghi; Seyed Meysam Mousavi ; Behnam Vahdani. "Sustainable Construction Project Portfolio Selection under Interval- Valued Type-2 Fuzzy Sets", Journal of Industrial Engineering, 50, 2, 2017, 327-340. magiran.com/p1668103
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال