ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد امین ولیزاد حسنلویی، ابراهیم حسنی ، سمیرا جهانگرد، مهری پیران، رحیمه علیزاده اوصالو، (1395). لوله گذاری مشکل و پیامد آن در بیماران اینتوبه شده در بخش مراقبت های ویژه، مجله پزشکی ارومیه، 27(12)، 1082-1087. magiran.com/p1668387
Mohammadamin Valizade Hasanloei, Ebrahim Hassani , Samira Jahangard, Mehri Piran, Rahime Alizadeh Osalu, (2017). Difficult intubation and outcomes in intubated patients admitted to intensive care unit, Urmia Medical Journal, 27(12), 1082-1087. magiran.com/p1668387
محمد امین ولیزاد حسنلویی، ابراهیم حسنی ، سمیرا جهانگرد، مهری پیران، رحیمه علیزاده اوصالو، لوله گذاری مشکل و پیامد آن در بیماران اینتوبه شده در بخش مراقبت های ویژه. مجله پزشکی ارومیه، 1395؛ 27(12): 1082-1087. magiran.com/p1668387
Mohammadamin Valizade Hasanloei, Ebrahim Hassani , Samira Jahangard, Mehri Piran, Rahime Alizadeh Osalu, Difficult intubation and outcomes in intubated patients admitted to intensive care unit, Urmia Medical Journal, 2017; 27(12): 1082-1087. magiran.com/p1668387
محمد امین ولیزاد حسنلویی، ابراهیم حسنی ، سمیرا جهانگرد، مهری پیران، رحیمه علیزاده اوصالو، "لوله گذاری مشکل و پیامد آن در بیماران اینتوبه شده در بخش مراقبت های ویژه"، مجله پزشکی ارومیه 27، شماره 12 (1395): 1082-1087. magiran.com/p1668387
Mohammadamin Valizade Hasanloei, Ebrahim Hassani , Samira Jahangard, Mehri Piran, Rahime Alizadeh Osalu, "Difficult intubation and outcomes in intubated patients admitted to intensive care unit", Urmia Medical Journal 27, no.12 (2017): 1082-1087. magiran.com/p1668387
محمد امین ولیزاد حسنلویی، ابراهیم حسنی ، سمیرا جهانگرد، مهری پیران، رحیمه علیزاده اوصالو، (1395). 'لوله گذاری مشکل و پیامد آن در بیماران اینتوبه شده در بخش مراقبت های ویژه'، مجله پزشکی ارومیه، 27(12)، صص.1082-1087. magiran.com/p1668387
Mohammadamin Valizade Hasanloei, Ebrahim Hassani , Samira Jahangard, Mehri Piran, Rahime Alizadeh Osalu, (2017). 'Difficult intubation and outcomes in intubated patients admitted to intensive care unit', Urmia Medical Journal, 27(12), pp.1082-1087. magiran.com/p1668387
محمد امین ولیزاد حسنلویی؛ ابراهیم حسنی ؛ سمیرا جهانگرد؛ مهری پیران؛ رحیمه علیزاده اوصالو. "لوله گذاری مشکل و پیامد آن در بیماران اینتوبه شده در بخش مراقبت های ویژه". مجله پزشکی ارومیه، 27 ،12 ، 1395، 1082-1087. magiran.com/p1668387
Mohammadamin Valizade Hasanloei; Ebrahim Hassani ; Samira Jahangard; Mehri Piran; Rahime Alizadeh Osalu. "Difficult intubation and outcomes in intubated patients admitted to intensive care unit", Urmia Medical Journal, 27, 12, 2017, 1082-1087. magiran.com/p1668387
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال