ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نعیمه نادری، مریم سیدمجیدی، نگار صرافان، جهانشاه صالحی نژاد، همت قلی نیا، حمید عباس زاده ، (1395). ارزیابی فعالیت پرولیفراتیو لیکن پلان دهانی و واکنش های لیکنوئید دهانی با استفاده از آنالیز کمی و کیفی AGNOR (Argyrophilic nucleolar organizer region)، مجله پزشکی ارومیه، 27(12)، 1074-1081. magiran.com/p1668388
Naeeme Naderi, Maryam Seyed Majidi, Negar Sarrafan, Jahanshah Salehinejad, Hemmat Gholinia, Hamid Abbaszadeh Bidokhti , (2017). Evaluation of proliferation activity of oral lichen planus and oral lichenoid reactions using quantitative and qualitative analysis of AgNORs (Argyrophilic Nucleolar Organizer Regions), Urmia Medical Journal, 27(12), 1074-1081. magiran.com/p1668388
نعیمه نادری، مریم سیدمجیدی، نگار صرافان، جهانشاه صالحی نژاد، همت قلی نیا، حمید عباس زاده ، ارزیابی فعالیت پرولیفراتیو لیکن پلان دهانی و واکنش های لیکنوئید دهانی با استفاده از آنالیز کمی و کیفی AGNOR (Argyrophilic nucleolar organizer region). مجله پزشکی ارومیه، 1395؛ 27(12): 1074-1081. magiran.com/p1668388
Naeeme Naderi, Maryam Seyed Majidi, Negar Sarrafan, Jahanshah Salehinejad, Hemmat Gholinia, Hamid Abbaszadeh Bidokhti , Evaluation of proliferation activity of oral lichen planus and oral lichenoid reactions using quantitative and qualitative analysis of AgNORs (Argyrophilic Nucleolar Organizer Regions), Urmia Medical Journal, 2017; 27(12): 1074-1081. magiran.com/p1668388
نعیمه نادری، مریم سیدمجیدی، نگار صرافان، جهانشاه صالحی نژاد، همت قلی نیا، حمید عباس زاده ، "ارزیابی فعالیت پرولیفراتیو لیکن پلان دهانی و واکنش های لیکنوئید دهانی با استفاده از آنالیز کمی و کیفی AGNOR (Argyrophilic nucleolar organizer region)"، مجله پزشکی ارومیه 27، شماره 12 (1395): 1074-1081. magiran.com/p1668388
Naeeme Naderi, Maryam Seyed Majidi, Negar Sarrafan, Jahanshah Salehinejad, Hemmat Gholinia, Hamid Abbaszadeh Bidokhti , "Evaluation of proliferation activity of oral lichen planus and oral lichenoid reactions using quantitative and qualitative analysis of AgNORs (Argyrophilic Nucleolar Organizer Regions)", Urmia Medical Journal 27, no.12 (2017): 1074-1081. magiran.com/p1668388
نعیمه نادری، مریم سیدمجیدی، نگار صرافان، جهانشاه صالحی نژاد، همت قلی نیا، حمید عباس زاده ، (1395). 'ارزیابی فعالیت پرولیفراتیو لیکن پلان دهانی و واکنش های لیکنوئید دهانی با استفاده از آنالیز کمی و کیفی AGNOR (Argyrophilic nucleolar organizer region)'، مجله پزشکی ارومیه، 27(12)، صص.1074-1081. magiran.com/p1668388
Naeeme Naderi, Maryam Seyed Majidi, Negar Sarrafan, Jahanshah Salehinejad, Hemmat Gholinia, Hamid Abbaszadeh Bidokhti , (2017). 'Evaluation of proliferation activity of oral lichen planus and oral lichenoid reactions using quantitative and qualitative analysis of AgNORs (Argyrophilic Nucleolar Organizer Regions)', Urmia Medical Journal, 27(12), pp.1074-1081. magiran.com/p1668388
نعیمه نادری؛ مریم سیدمجیدی؛ نگار صرافان؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ همت قلی نیا؛ حمید عباس زاده . "ارزیابی فعالیت پرولیفراتیو لیکن پلان دهانی و واکنش های لیکنوئید دهانی با استفاده از آنالیز کمی و کیفی AGNOR (Argyrophilic nucleolar organizer region)". مجله پزشکی ارومیه، 27 ،12 ، 1395، 1074-1081. magiran.com/p1668388
Naeeme Naderi; Maryam Seyed Majidi; Negar Sarrafan; Jahanshah Salehinejad; Hemmat Gholinia; Hamid Abbaszadeh Bidokhti . "Evaluation of proliferation activity of oral lichen planus and oral lichenoid reactions using quantitative and qualitative analysis of AgNORs (Argyrophilic Nucleolar Organizer Regions)", Urmia Medical Journal, 27, 12, 2017, 1074-1081. magiran.com/p1668388
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال