ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سام حاجیعلیلو سامی، خدامراد جمشیدی، فرشاد ابوالقاسم زاده آهنگر ، (1395). اهمیت شکستگی پاتولوژیک و نوع درمان جراحی در پیش آگهی استئوسارکوما یک مطالعه بالینی گذشته نگر، مجله پزشکی ارومیه، 27(12)، 1068-1073. magiran.com/p1668389
Sam Hajialilo Sami, Khodamorad Jamshidi, Farshad Abolghasemzade Ahangar , (2017). prognostic importance of the pathologic fracture and surgical options in osteosarcoma: a retrospective clinical study, Urmia Medical Journal, 27(12), 1068-1073. magiran.com/p1668389
سام حاجیعلیلو سامی، خدامراد جمشیدی، فرشاد ابوالقاسم زاده آهنگر ، اهمیت شکستگی پاتولوژیک و نوع درمان جراحی در پیش آگهی استئوسارکوما یک مطالعه بالینی گذشته نگر. مجله پزشکی ارومیه، 1395؛ 27(12): 1068-1073. magiran.com/p1668389
Sam Hajialilo Sami, Khodamorad Jamshidi, Farshad Abolghasemzade Ahangar , prognostic importance of the pathologic fracture and surgical options in osteosarcoma: a retrospective clinical study, Urmia Medical Journal, 2017; 27(12): 1068-1073. magiran.com/p1668389
سام حاجیعلیلو سامی، خدامراد جمشیدی، فرشاد ابوالقاسم زاده آهنگر ، "اهمیت شکستگی پاتولوژیک و نوع درمان جراحی در پیش آگهی استئوسارکوما یک مطالعه بالینی گذشته نگر"، مجله پزشکی ارومیه 27، شماره 12 (1395): 1068-1073. magiran.com/p1668389
Sam Hajialilo Sami, Khodamorad Jamshidi, Farshad Abolghasemzade Ahangar , "prognostic importance of the pathologic fracture and surgical options in osteosarcoma: a retrospective clinical study", Urmia Medical Journal 27, no.12 (2017): 1068-1073. magiran.com/p1668389
سام حاجیعلیلو سامی، خدامراد جمشیدی، فرشاد ابوالقاسم زاده آهنگر ، (1395). 'اهمیت شکستگی پاتولوژیک و نوع درمان جراحی در پیش آگهی استئوسارکوما یک مطالعه بالینی گذشته نگر'، مجله پزشکی ارومیه، 27(12)، صص.1068-1073. magiran.com/p1668389
Sam Hajialilo Sami, Khodamorad Jamshidi, Farshad Abolghasemzade Ahangar , (2017). 'prognostic importance of the pathologic fracture and surgical options in osteosarcoma: a retrospective clinical study', Urmia Medical Journal, 27(12), pp.1068-1073. magiran.com/p1668389
سام حاجیعلیلو سامی؛ خدامراد جمشیدی؛ فرشاد ابوالقاسم زاده آهنگر . "اهمیت شکستگی پاتولوژیک و نوع درمان جراحی در پیش آگهی استئوسارکوما یک مطالعه بالینی گذشته نگر". مجله پزشکی ارومیه، 27 ،12 ، 1395، 1068-1073. magiran.com/p1668389
Sam Hajialilo Sami; Khodamorad Jamshidi; Farshad Abolghasemzade Ahangar . "prognostic importance of the pathologic fracture and surgical options in osteosarcoma: a retrospective clinical study", Urmia Medical Journal, 27, 12, 2017, 1068-1073. magiran.com/p1668389
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال