ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین امیرساسان، آمنه اسماعیلی ، سعید دباغ نیکو خصلت، پوران کریمی، (1395). تاثیر تمرین هوازی بر سروتونین و تریپتوفان هیدروکسیلاز قشر پیش پیشانی موش های دیابتی نوع 2، مجله پزشکی ارومیه، 27(12)، 1058-1067. magiran.com/p1668390
Ramin Amirsasan, Ameneh Esmaeili , Saeed Dabbagh Nikokheslat, Pouran Karimi, (2017). The effect of Aerobic Training on Serotonin and Tryptophan Hydroxylase of Prefrontal Cortex in type 2 Diabetic Rats, Urmia Medical Journal, 27(12), 1058-1067. magiran.com/p1668390
رامین امیرساسان، آمنه اسماعیلی ، سعید دباغ نیکو خصلت، پوران کریمی، تاثیر تمرین هوازی بر سروتونین و تریپتوفان هیدروکسیلاز قشر پیش پیشانی موش های دیابتی نوع 2. مجله پزشکی ارومیه، 1395؛ 27(12): 1058-1067. magiran.com/p1668390
Ramin Amirsasan, Ameneh Esmaeili , Saeed Dabbagh Nikokheslat, Pouran Karimi, The effect of Aerobic Training on Serotonin and Tryptophan Hydroxylase of Prefrontal Cortex in type 2 Diabetic Rats, Urmia Medical Journal, 2017; 27(12): 1058-1067. magiran.com/p1668390
رامین امیرساسان، آمنه اسماعیلی ، سعید دباغ نیکو خصلت، پوران کریمی، "تاثیر تمرین هوازی بر سروتونین و تریپتوفان هیدروکسیلاز قشر پیش پیشانی موش های دیابتی نوع 2"، مجله پزشکی ارومیه 27، شماره 12 (1395): 1058-1067. magiran.com/p1668390
Ramin Amirsasan, Ameneh Esmaeili , Saeed Dabbagh Nikokheslat, Pouran Karimi, "The effect of Aerobic Training on Serotonin and Tryptophan Hydroxylase of Prefrontal Cortex in type 2 Diabetic Rats", Urmia Medical Journal 27, no.12 (2017): 1058-1067. magiran.com/p1668390
رامین امیرساسان، آمنه اسماعیلی ، سعید دباغ نیکو خصلت، پوران کریمی، (1395). 'تاثیر تمرین هوازی بر سروتونین و تریپتوفان هیدروکسیلاز قشر پیش پیشانی موش های دیابتی نوع 2'، مجله پزشکی ارومیه، 27(12)، صص.1058-1067. magiran.com/p1668390
Ramin Amirsasan, Ameneh Esmaeili , Saeed Dabbagh Nikokheslat, Pouran Karimi, (2017). 'The effect of Aerobic Training on Serotonin and Tryptophan Hydroxylase of Prefrontal Cortex in type 2 Diabetic Rats', Urmia Medical Journal, 27(12), pp.1058-1067. magiran.com/p1668390
رامین امیرساسان؛ آمنه اسماعیلی ؛ سعید دباغ نیکو خصلت؛ پوران کریمی. "تاثیر تمرین هوازی بر سروتونین و تریپتوفان هیدروکسیلاز قشر پیش پیشانی موش های دیابتی نوع 2". مجله پزشکی ارومیه، 27 ،12 ، 1395، 1058-1067. magiran.com/p1668390
Ramin Amirsasan; Ameneh Esmaeili ; Saeed Dabbagh Nikokheslat; Pouran Karimi. "The effect of Aerobic Training on Serotonin and Tryptophan Hydroxylase of Prefrontal Cortex in type 2 Diabetic Rats", Urmia Medical Journal, 27, 12, 2017, 1058-1067. magiran.com/p1668390
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال