ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید قوام زاده ، نسرین ناظری، (1395). بررسی اثر مکمل امگا-3 در دوران شیردهی مادران بر روی رشد و تکامل شیرخوارانشان، مجله پزشکی ارومیه، 27(12)، 1048-1057. magiran.com/p1668391
Dr Saeid Ghavamzadeh , Nasrin Nazeri, (2017). Determining the Effect of Maternal Omega-3 Supplementation during Lactation on Growth and Development of Infants, Urmia Medical Journal, 27(12), 1048-1057. magiran.com/p1668391
سعید قوام زاده ، نسرین ناظری، بررسی اثر مکمل امگا-3 در دوران شیردهی مادران بر روی رشد و تکامل شیرخوارانشان. مجله پزشکی ارومیه، 1395؛ 27(12): 1048-1057. magiran.com/p1668391
Dr Saeid Ghavamzadeh , Nasrin Nazeri, Determining the Effect of Maternal Omega-3 Supplementation during Lactation on Growth and Development of Infants, Urmia Medical Journal, 2017; 27(12): 1048-1057. magiran.com/p1668391
سعید قوام زاده ، نسرین ناظری، "بررسی اثر مکمل امگا-3 در دوران شیردهی مادران بر روی رشد و تکامل شیرخوارانشان"، مجله پزشکی ارومیه 27، شماره 12 (1395): 1048-1057. magiran.com/p1668391
Dr Saeid Ghavamzadeh , Nasrin Nazeri, "Determining the Effect of Maternal Omega-3 Supplementation during Lactation on Growth and Development of Infants", Urmia Medical Journal 27, no.12 (2017): 1048-1057. magiran.com/p1668391
سعید قوام زاده ، نسرین ناظری، (1395). 'بررسی اثر مکمل امگا-3 در دوران شیردهی مادران بر روی رشد و تکامل شیرخوارانشان'، مجله پزشکی ارومیه، 27(12)، صص.1048-1057. magiran.com/p1668391
Dr Saeid Ghavamzadeh , Nasrin Nazeri, (2017). 'Determining the Effect of Maternal Omega-3 Supplementation during Lactation on Growth and Development of Infants', Urmia Medical Journal, 27(12), pp.1048-1057. magiran.com/p1668391
سعید قوام زاده ؛ نسرین ناظری. "بررسی اثر مکمل امگا-3 در دوران شیردهی مادران بر روی رشد و تکامل شیرخوارانشان". مجله پزشکی ارومیه، 27 ،12 ، 1395، 1048-1057. magiran.com/p1668391
Dr Saeid Ghavamzadeh ; Nasrin Nazeri. "Determining the Effect of Maternal Omega-3 Supplementation during Lactation on Growth and Development of Infants", Urmia Medical Journal, 27, 12, 2017, 1048-1057. magiran.com/p1668391
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال