ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم صادقی ، امیر نسیم فر، محمد کرمی یار، احد قضاوی، احمدعلی نیکی بخش، مهران نوروزی، (1395). فراوانی کلونیزاسیون بینی استاف طلایی مقاوم به متی سیلین در کودکان سالم زیر 14 سال مدارس شهر ارومیه، مجله پزشکی ارومیه، 27(12)، 1041-1047. magiran.com/p1668392
Ebrahim Sadeghi , Amir Nasim Far, Mohammad Karamiyar, Ahad Ghazavi, Ahmad Ali Nikibakhsh, Mehran Noroozi, (2017). Frequency of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus Nasal Colonization among preschool and school children under 14 years old in Urmia, Urmia Medical Journal, 27(12), 1041-1047. magiran.com/p1668392
ابراهیم صادقی ، امیر نسیم فر، محمد کرمی یار، احد قضاوی، احمدعلی نیکی بخش، مهران نوروزی، فراوانی کلونیزاسیون بینی استاف طلایی مقاوم به متی سیلین در کودکان سالم زیر 14 سال مدارس شهر ارومیه. مجله پزشکی ارومیه، 1395؛ 27(12): 1041-1047. magiran.com/p1668392
Ebrahim Sadeghi , Amir Nasim Far, Mohammad Karamiyar, Ahad Ghazavi, Ahmad Ali Nikibakhsh, Mehran Noroozi, Frequency of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus Nasal Colonization among preschool and school children under 14 years old in Urmia, Urmia Medical Journal, 2017; 27(12): 1041-1047. magiran.com/p1668392
ابراهیم صادقی ، امیر نسیم فر، محمد کرمی یار، احد قضاوی، احمدعلی نیکی بخش، مهران نوروزی، "فراوانی کلونیزاسیون بینی استاف طلایی مقاوم به متی سیلین در کودکان سالم زیر 14 سال مدارس شهر ارومیه"، مجله پزشکی ارومیه 27، شماره 12 (1395): 1041-1047. magiran.com/p1668392
Ebrahim Sadeghi , Amir Nasim Far, Mohammad Karamiyar, Ahad Ghazavi, Ahmad Ali Nikibakhsh, Mehran Noroozi, "Frequency of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus Nasal Colonization among preschool and school children under 14 years old in Urmia", Urmia Medical Journal 27, no.12 (2017): 1041-1047. magiran.com/p1668392
ابراهیم صادقی ، امیر نسیم فر، محمد کرمی یار، احد قضاوی، احمدعلی نیکی بخش، مهران نوروزی، (1395). 'فراوانی کلونیزاسیون بینی استاف طلایی مقاوم به متی سیلین در کودکان سالم زیر 14 سال مدارس شهر ارومیه'، مجله پزشکی ارومیه، 27(12)، صص.1041-1047. magiran.com/p1668392
Ebrahim Sadeghi , Amir Nasim Far, Mohammad Karamiyar, Ahad Ghazavi, Ahmad Ali Nikibakhsh, Mehran Noroozi, (2017). 'Frequency of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus Nasal Colonization among preschool and school children under 14 years old in Urmia', Urmia Medical Journal, 27(12), pp.1041-1047. magiran.com/p1668392
ابراهیم صادقی ؛ امیر نسیم فر؛ محمد کرمی یار؛ احد قضاوی؛ احمدعلی نیکی بخش؛ مهران نوروزی. "فراوانی کلونیزاسیون بینی استاف طلایی مقاوم به متی سیلین در کودکان سالم زیر 14 سال مدارس شهر ارومیه". مجله پزشکی ارومیه، 27 ،12 ، 1395، 1041-1047. magiran.com/p1668392
Ebrahim Sadeghi ; Amir Nasim Far; Mohammad Karamiyar; Ahad Ghazavi; Ahmad Ali Nikibakhsh; Mehran Noroozi. "Frequency of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus Nasal Colonization among preschool and school children under 14 years old in Urmia", Urmia Medical Journal, 27, 12, 2017, 1041-1047. magiran.com/p1668392
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال