ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد طلوعی آذر ، علی اصغر رواسی، رحمان سوری، علی اکبرنژاد، محمد همتی نفر، (1395). تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر عوامل آنژیوژنیکی (وی ای جی اف)و آنژیواستاتیکی (ای اس)در زنان غیرفعال، مجله پزشکی ارومیه، 27(12)، 1032-1040. magiran.com/p1668393
Javad Tolouei Azar , Aliasghar Ravasi, Rahman Soori, Ali Akbarnejad, Mohammad Hemati Nafar, (2017). The Effect of 8 Weeks Aerobic Training on Angiogenesis (VEGF) and Angiostatic (ES) Factors In Sedentary Women, Urmia Medical Journal, 27(12), 1032-1040. magiran.com/p1668393
جواد طلوعی آذر ، علی اصغر رواسی، رحمان سوری، علی اکبرنژاد، محمد همتی نفر، تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر عوامل آنژیوژنیکی (وی ای جی اف)و آنژیواستاتیکی (ای اس)در زنان غیرفعال. مجله پزشکی ارومیه، 1395؛ 27(12): 1032-1040. magiran.com/p1668393
Javad Tolouei Azar , Aliasghar Ravasi, Rahman Soori, Ali Akbarnejad, Mohammad Hemati Nafar, The Effect of 8 Weeks Aerobic Training on Angiogenesis (VEGF) and Angiostatic (ES) Factors In Sedentary Women, Urmia Medical Journal, 2017; 27(12): 1032-1040. magiran.com/p1668393
جواد طلوعی آذر ، علی اصغر رواسی، رحمان سوری، علی اکبرنژاد، محمد همتی نفر، "تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر عوامل آنژیوژنیکی (وی ای جی اف)و آنژیواستاتیکی (ای اس)در زنان غیرفعال"، مجله پزشکی ارومیه 27، شماره 12 (1395): 1032-1040. magiran.com/p1668393
Javad Tolouei Azar , Aliasghar Ravasi, Rahman Soori, Ali Akbarnejad, Mohammad Hemati Nafar, "The Effect of 8 Weeks Aerobic Training on Angiogenesis (VEGF) and Angiostatic (ES) Factors In Sedentary Women", Urmia Medical Journal 27, no.12 (2017): 1032-1040. magiran.com/p1668393
جواد طلوعی آذر ، علی اصغر رواسی، رحمان سوری، علی اکبرنژاد، محمد همتی نفر، (1395). 'تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر عوامل آنژیوژنیکی (وی ای جی اف)و آنژیواستاتیکی (ای اس)در زنان غیرفعال'، مجله پزشکی ارومیه، 27(12)، صص.1032-1040. magiran.com/p1668393
Javad Tolouei Azar , Aliasghar Ravasi, Rahman Soori, Ali Akbarnejad, Mohammad Hemati Nafar, (2017). 'The Effect of 8 Weeks Aerobic Training on Angiogenesis (VEGF) and Angiostatic (ES) Factors In Sedentary Women', Urmia Medical Journal, 27(12), pp.1032-1040. magiran.com/p1668393
جواد طلوعی آذر ؛ علی اصغر رواسی؛ رحمان سوری؛ علی اکبرنژاد؛ محمد همتی نفر. "تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر عوامل آنژیوژنیکی (وی ای جی اف)و آنژیواستاتیکی (ای اس)در زنان غیرفعال". مجله پزشکی ارومیه، 27 ،12 ، 1395، 1032-1040. magiran.com/p1668393
Javad Tolouei Azar ; Aliasghar Ravasi; Rahman Soori; Ali Akbarnejad; Mohammad Hemati Nafar. "The Effect of 8 Weeks Aerobic Training on Angiogenesis (VEGF) and Angiostatic (ES) Factors In Sedentary Women", Urmia Medical Journal, 27, 12, 2017, 1032-1040. magiran.com/p1668393
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال