ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قدرت محمدی ، محمد باقر رئوفی، کامران صداقت، (1395). میزان بروز و شیوع دلیریوم و ریسک فاکتورهای مرتبط در جراحی کانسرهای سروگردن، مجله پزشکی ارومیه، 27(12)، 1025-1031. magiran.com/p1668394
Ghodrat Mohammadi , Mohamadbagher Raofy, Kamran Sadagat, (2017). DELIRIUM PREVALENCE AND RELATED RISK FACTORS IN PATIENTS WITH HEAD AND NECK CANCER SURGERY, Urmia Medical Journal, 27(12), 1025-1031. magiran.com/p1668394
قدرت محمدی ، محمد باقر رئوفی، کامران صداقت، میزان بروز و شیوع دلیریوم و ریسک فاکتورهای مرتبط در جراحی کانسرهای سروگردن. مجله پزشکی ارومیه، 1395؛ 27(12): 1025-1031. magiran.com/p1668394
Ghodrat Mohammadi , Mohamadbagher Raofy, Kamran Sadagat, DELIRIUM PREVALENCE AND RELATED RISK FACTORS IN PATIENTS WITH HEAD AND NECK CANCER SURGERY, Urmia Medical Journal, 2017; 27(12): 1025-1031. magiran.com/p1668394
قدرت محمدی ، محمد باقر رئوفی، کامران صداقت، "میزان بروز و شیوع دلیریوم و ریسک فاکتورهای مرتبط در جراحی کانسرهای سروگردن"، مجله پزشکی ارومیه 27، شماره 12 (1395): 1025-1031. magiran.com/p1668394
Ghodrat Mohammadi , Mohamadbagher Raofy, Kamran Sadagat, "DELIRIUM PREVALENCE AND RELATED RISK FACTORS IN PATIENTS WITH HEAD AND NECK CANCER SURGERY", Urmia Medical Journal 27, no.12 (2017): 1025-1031. magiran.com/p1668394
قدرت محمدی ، محمد باقر رئوفی، کامران صداقت، (1395). 'میزان بروز و شیوع دلیریوم و ریسک فاکتورهای مرتبط در جراحی کانسرهای سروگردن'، مجله پزشکی ارومیه، 27(12)، صص.1025-1031. magiran.com/p1668394
Ghodrat Mohammadi , Mohamadbagher Raofy, Kamran Sadagat, (2017). 'DELIRIUM PREVALENCE AND RELATED RISK FACTORS IN PATIENTS WITH HEAD AND NECK CANCER SURGERY', Urmia Medical Journal, 27(12), pp.1025-1031. magiran.com/p1668394
قدرت محمدی ؛ محمد باقر رئوفی؛ کامران صداقت. "میزان بروز و شیوع دلیریوم و ریسک فاکتورهای مرتبط در جراحی کانسرهای سروگردن". مجله پزشکی ارومیه، 27 ،12 ، 1395، 1025-1031. magiran.com/p1668394
Ghodrat Mohammadi ; Mohamadbagher Raofy; Kamran Sadagat. "DELIRIUM PREVALENCE AND RELATED RISK FACTORS IN PATIENTS WITH HEAD AND NECK CANCER SURGERY", Urmia Medical Journal, 27, 12, 2017, 1025-1031. magiran.com/p1668394
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال