ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین هرورانی، موسی خوشکلام خسروشاهی، (1395). اقتصاد مقاومتی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با رویکردهای خصمانه آمریکا و عربستان سعودی در بازار نفت، فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، 4(15)، 43-70. magiran.com/p1668399
Hossien Harorani, (2017). Economic Strength and Strategy of the Islamic Republic of Iran in the Oil Market, Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 4(15), 43-70. magiran.com/p1668399
حسین هرورانی، موسی خوشکلام خسروشاهی، اقتصاد مقاومتی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با رویکردهای خصمانه آمریکا و عربستان سعودی در بازار نفت. فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، 1395؛ 4(15): 43-70. magiran.com/p1668399
Hossien Harorani, Economic Strength and Strategy of the Islamic Republic of Iran in the Oil Market, Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 2017; 4(15): 43-70. magiran.com/p1668399
حسین هرورانی، موسی خوشکلام خسروشاهی، "اقتصاد مقاومتی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با رویکردهای خصمانه آمریکا و عربستان سعودی در بازار نفت"، فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی 4، شماره 15 (1395): 43-70. magiran.com/p1668399
Hossien Harorani, "Economic Strength and Strategy of the Islamic Republic of Iran in the Oil Market", Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies 4, no.15 (2017): 43-70. magiran.com/p1668399
حسین هرورانی، موسی خوشکلام خسروشاهی، (1395). 'اقتصاد مقاومتی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با رویکردهای خصمانه آمریکا و عربستان سعودی در بازار نفت'، فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، 4(15)، صص.43-70. magiran.com/p1668399
Hossien Harorani, (2017). 'Economic Strength and Strategy of the Islamic Republic of Iran in the Oil Market', Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 4(15), pp.43-70. magiran.com/p1668399
حسین هرورانی؛ موسی خوشکلام خسروشاهی. "اقتصاد مقاومتی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با رویکردهای خصمانه آمریکا و عربستان سعودی در بازار نفت". فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، 4 ،15 ، 1395، 43-70. magiran.com/p1668399
Hossien Harorani. "Economic Strength and Strategy of the Islamic Republic of Iran in the Oil Market", Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 4, 15, 2017, 43-70. magiran.com/p1668399
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال