ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان شوشتری، مختار ملک پور، احمد عابدی، امیر قمرانی، (1395). بررسی اثربخشی برنامه هوش موفق استرنبرگ بر حافظه فعال وکارکردهای اجرایی کودکان تیزهوش دبستانی، فصلنامه کودکان استثنایی، 16(3)، 5-14. magiran.com/p1668418
Mozhgan Shooshtari, Mokhtar Malekpour, Ahmad Abedi, Amir Ghamarani, (2016). Investigating the Effectiveness of Sternberg's Successful Intelligence Program upon Working Memory and Executive Functions of Sharp-Witted Primary School Students, Journal of Exceptional Children, 16(3), 5-14. magiran.com/p1668418
مژگان شوشتری، مختار ملک پور، احمد عابدی، امیر قمرانی، بررسی اثربخشی برنامه هوش موفق استرنبرگ بر حافظه فعال وکارکردهای اجرایی کودکان تیزهوش دبستانی. فصلنامه کودکان استثنایی، 1395؛ 16(3): 5-14. magiran.com/p1668418
Mozhgan Shooshtari, Mokhtar Malekpour, Ahmad Abedi, Amir Ghamarani, Investigating the Effectiveness of Sternberg's Successful Intelligence Program upon Working Memory and Executive Functions of Sharp-Witted Primary School Students, Journal of Exceptional Children, 2016; 16(3): 5-14. magiran.com/p1668418
مژگان شوشتری، مختار ملک پور، احمد عابدی، امیر قمرانی، "بررسی اثربخشی برنامه هوش موفق استرنبرگ بر حافظه فعال وکارکردهای اجرایی کودکان تیزهوش دبستانی"، فصلنامه کودکان استثنایی 16، شماره 3 (1395): 5-14. magiran.com/p1668418
Mozhgan Shooshtari, Mokhtar Malekpour, Ahmad Abedi, Amir Ghamarani, "Investigating the Effectiveness of Sternberg's Successful Intelligence Program upon Working Memory and Executive Functions of Sharp-Witted Primary School Students", Journal of Exceptional Children 16, no.3 (2016): 5-14. magiran.com/p1668418
مژگان شوشتری، مختار ملک پور، احمد عابدی، امیر قمرانی، (1395). 'بررسی اثربخشی برنامه هوش موفق استرنبرگ بر حافظه فعال وکارکردهای اجرایی کودکان تیزهوش دبستانی'، فصلنامه کودکان استثنایی، 16(3)، صص.5-14. magiran.com/p1668418
Mozhgan Shooshtari, Mokhtar Malekpour, Ahmad Abedi, Amir Ghamarani, (2016). 'Investigating the Effectiveness of Sternberg's Successful Intelligence Program upon Working Memory and Executive Functions of Sharp-Witted Primary School Students', Journal of Exceptional Children, 16(3), pp.5-14. magiran.com/p1668418
مژگان شوشتری؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی؛ امیر قمرانی. "بررسی اثربخشی برنامه هوش موفق استرنبرگ بر حافظه فعال وکارکردهای اجرایی کودکان تیزهوش دبستانی". فصلنامه کودکان استثنایی، 16 ،3 ، 1395، 5-14. magiran.com/p1668418
Mozhgan Shooshtari; Mokhtar Malekpour; Ahmad Abedi; Amir Ghamarani. "Investigating the Effectiveness of Sternberg's Successful Intelligence Program upon Working Memory and Executive Functions of Sharp-Witted Primary School Students", Journal of Exceptional Children, 16, 3, 2016, 5-14. magiran.com/p1668418
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال