ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد اختری، مسعود سوسرایی، هاجر ضیایی، مهدی فخار، (1396). پیشرفت های دهه اخیر در خصوص واکسن های لیشمانیا با تاکید بر نانوواکسن ها، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، 232-253. magiran.com/p1668443
Javad Akhtari, Masoud Soosaraei, Hajar Ziaei, Mahdi Fakhar, (2017). Last Decade Developments on Leishmania Vaccines with Emphasis on Nanovaccines, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), 232-253. magiran.com/p1668443
جواد اختری، مسعود سوسرایی، هاجر ضیایی، مهدی فخار، پیشرفت های دهه اخیر در خصوص واکسن های لیشمانیا با تاکید بر نانوواکسن ها. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1396؛ 26(146): 232-253. magiran.com/p1668443
Javad Akhtari, Masoud Soosaraei, Hajar Ziaei, Mahdi Fakhar, Last Decade Developments on Leishmania Vaccines with Emphasis on Nanovaccines, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 26(146): 232-253. magiran.com/p1668443
جواد اختری، مسعود سوسرایی، هاجر ضیایی، مهدی فخار، "پیشرفت های دهه اخیر در خصوص واکسن های لیشمانیا با تاکید بر نانوواکسن ها"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26، شماره 146 (1396): 232-253. magiran.com/p1668443
Javad Akhtari, Masoud Soosaraei, Hajar Ziaei, Mahdi Fakhar, "Last Decade Developments on Leishmania Vaccines with Emphasis on Nanovaccines", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 26, no.146 (2017): 232-253. magiran.com/p1668443
جواد اختری، مسعود سوسرایی، هاجر ضیایی، مهدی فخار، (1396). 'پیشرفت های دهه اخیر در خصوص واکسن های لیشمانیا با تاکید بر نانوواکسن ها'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، صص.232-253. magiran.com/p1668443
Javad Akhtari, Masoud Soosaraei, Hajar Ziaei, Mahdi Fakhar, (2017). 'Last Decade Developments on Leishmania Vaccines with Emphasis on Nanovaccines', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), pp.232-253. magiran.com/p1668443
جواد اختری؛ مسعود سوسرایی؛ هاجر ضیایی؛ مهدی فخار. "پیشرفت های دهه اخیر در خصوص واکسن های لیشمانیا با تاکید بر نانوواکسن ها". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 ،146 ، 1396، 232-253. magiran.com/p1668443
Javad Akhtari; Masoud Soosaraei; Hajar Ziaei; Mahdi Fakhar. "Last Decade Developments on Leishmania Vaccines with Emphasis on Nanovaccines", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26, 146, 2017, 232-253. magiran.com/p1668443
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال