ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محدثه حافظ یوسفی، زهرا یاجدی، زهرا احمدی زاده، فاطمه احسانی، (1396). بررسی اثر تحریکات الکتریکی مغز بر میزان یادگیری و مهارت حرکتی در افراد سالمند سالم: مروری نظام مند، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، 221-231. magiran.com/p1668444
Mohaddeseh Hafez Yosefi, Zahra Yagedi, Zahra Ahmadizadeh, Fatemeh Ehsani, (2017). Effect of Transcranial Direct Current Stimulation on Learning and Motor Skill in Healthy Older Adults: A Systematic Review, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), 221-231. magiran.com/p1668444
محدثه حافظ یوسفی، زهرا یاجدی، زهرا احمدی زاده، فاطمه احسانی، بررسی اثر تحریکات الکتریکی مغز بر میزان یادگیری و مهارت حرکتی در افراد سالمند سالم: مروری نظام مند. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1396؛ 26(146): 221-231. magiran.com/p1668444
Mohaddeseh Hafez Yosefi, Zahra Yagedi, Zahra Ahmadizadeh, Fatemeh Ehsani, Effect of Transcranial Direct Current Stimulation on Learning and Motor Skill in Healthy Older Adults: A Systematic Review, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 26(146): 221-231. magiran.com/p1668444
محدثه حافظ یوسفی، زهرا یاجدی، زهرا احمدی زاده، فاطمه احسانی، "بررسی اثر تحریکات الکتریکی مغز بر میزان یادگیری و مهارت حرکتی در افراد سالمند سالم: مروری نظام مند"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26، شماره 146 (1396): 221-231. magiran.com/p1668444
Mohaddeseh Hafez Yosefi, Zahra Yagedi, Zahra Ahmadizadeh, Fatemeh Ehsani, "Effect of Transcranial Direct Current Stimulation on Learning and Motor Skill in Healthy Older Adults: A Systematic Review", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 26, no.146 (2017): 221-231. magiran.com/p1668444
محدثه حافظ یوسفی، زهرا یاجدی، زهرا احمدی زاده، فاطمه احسانی، (1396). 'بررسی اثر تحریکات الکتریکی مغز بر میزان یادگیری و مهارت حرکتی در افراد سالمند سالم: مروری نظام مند'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، صص.221-231. magiran.com/p1668444
Mohaddeseh Hafez Yosefi, Zahra Yagedi, Zahra Ahmadizadeh, Fatemeh Ehsani, (2017). 'Effect of Transcranial Direct Current Stimulation on Learning and Motor Skill in Healthy Older Adults: A Systematic Review', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), pp.221-231. magiran.com/p1668444
محدثه حافظ یوسفی؛ زهرا یاجدی؛ زهرا احمدی زاده؛ فاطمه احسانی. "بررسی اثر تحریکات الکتریکی مغز بر میزان یادگیری و مهارت حرکتی در افراد سالمند سالم: مروری نظام مند". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 ،146 ، 1396، 221-231. magiran.com/p1668444
Mohaddeseh Hafez Yosefi; Zahra Yagedi; Zahra Ahmadizadeh; Fatemeh Ehsani. "Effect of Transcranial Direct Current Stimulation on Learning and Motor Skill in Healthy Older Adults: A Systematic Review", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26, 146, 2017, 221-231. magiran.com/p1668444
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال