ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا فروغی، قاسم جان بابایی، رضا علیزاده نوایی، اکبر هدایتی زاده عمران، محمد اسلامی، بیژن گرایلی، محمود موسی زاده، سیاوش مرادی، (1396). تولیدات علمی ایران در حوزه سرطان شناسی بر اساس پایگاه های استنادی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، 206-211. magiran.com/p1668447
Zahra Foroughi, Ghasem Janbabaei, Reza Alizadeh Navaei, Akbar Hedayatizadeh Omran, Mohammad Eslami, Bijan Geraili, Mahmood Moosazadeh, Siavash Moradi, (2017). Iranian Cancer Research Outputs: A Scientometric Study, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), 206-211. magiran.com/p1668447
زهرا فروغی، قاسم جان بابایی، رضا علیزاده نوایی، اکبر هدایتی زاده عمران، محمد اسلامی، بیژن گرایلی، محمود موسی زاده، سیاوش مرادی، تولیدات علمی ایران در حوزه سرطان شناسی بر اساس پایگاه های استنادی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1396؛ 26(146): 206-211. magiran.com/p1668447
Zahra Foroughi, Ghasem Janbabaei, Reza Alizadeh Navaei, Akbar Hedayatizadeh Omran, Mohammad Eslami, Bijan Geraili, Mahmood Moosazadeh, Siavash Moradi, Iranian Cancer Research Outputs: A Scientometric Study, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 26(146): 206-211. magiran.com/p1668447
زهرا فروغی، قاسم جان بابایی، رضا علیزاده نوایی، اکبر هدایتی زاده عمران، محمد اسلامی، بیژن گرایلی، محمود موسی زاده، سیاوش مرادی، "تولیدات علمی ایران در حوزه سرطان شناسی بر اساس پایگاه های استنادی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26، شماره 146 (1396): 206-211. magiran.com/p1668447
Zahra Foroughi, Ghasem Janbabaei, Reza Alizadeh Navaei, Akbar Hedayatizadeh Omran, Mohammad Eslami, Bijan Geraili, Mahmood Moosazadeh, Siavash Moradi, "Iranian Cancer Research Outputs: A Scientometric Study", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 26, no.146 (2017): 206-211. magiran.com/p1668447
زهرا فروغی، قاسم جان بابایی، رضا علیزاده نوایی، اکبر هدایتی زاده عمران، محمد اسلامی، بیژن گرایلی، محمود موسی زاده، سیاوش مرادی، (1396). 'تولیدات علمی ایران در حوزه سرطان شناسی بر اساس پایگاه های استنادی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، صص.206-211. magiran.com/p1668447
Zahra Foroughi, Ghasem Janbabaei, Reza Alizadeh Navaei, Akbar Hedayatizadeh Omran, Mohammad Eslami, Bijan Geraili, Mahmood Moosazadeh, Siavash Moradi, (2017). 'Iranian Cancer Research Outputs: A Scientometric Study', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), pp.206-211. magiran.com/p1668447
زهرا فروغی؛ قاسم جان بابایی؛ رضا علیزاده نوایی؛ اکبر هدایتی زاده عمران؛ محمد اسلامی؛ بیژن گرایلی؛ محمود موسی زاده؛ سیاوش مرادی. "تولیدات علمی ایران در حوزه سرطان شناسی بر اساس پایگاه های استنادی". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 ،146 ، 1396، 206-211. magiran.com/p1668447
Zahra Foroughi; Ghasem Janbabaei; Reza Alizadeh Navaei; Akbar Hedayatizadeh Omran; Mohammad Eslami; Bijan Geraili; Mahmood Moosazadeh; Siavash Moradi. "Iranian Cancer Research Outputs: A Scientometric Study", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26, 146, 2017, 206-211. magiran.com/p1668447
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال