ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
برهان منصوری، افشین ملکی، بهروز داوری، نمامعلی آزادی، محمد امین پردل، (1396). ارزیابی ریسک غذایی فلزات سنگین ناشی از مصرف ماهی کپور معمولی تالاب زریوار، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، 201-205. magiran.com/p1668448
Borhan Mansouri, Afshin Maleki, Behroz Davari, Namamali Azadi, Mohammad Amin Pordel, (2017). Food Risk Assessment of Heavy Metals in Consumption of Common Carp in Zarivar Wetland, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), 201-205. magiran.com/p1668448
برهان منصوری، افشین ملکی، بهروز داوری، نمامعلی آزادی، محمد امین پردل، ارزیابی ریسک غذایی فلزات سنگین ناشی از مصرف ماهی کپور معمولی تالاب زریوار. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1396؛ 26(146): 201-205. magiran.com/p1668448
Borhan Mansouri, Afshin Maleki, Behroz Davari, Namamali Azadi, Mohammad Amin Pordel, Food Risk Assessment of Heavy Metals in Consumption of Common Carp in Zarivar Wetland, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 26(146): 201-205. magiran.com/p1668448
برهان منصوری، افشین ملکی، بهروز داوری، نمامعلی آزادی، محمد امین پردل، "ارزیابی ریسک غذایی فلزات سنگین ناشی از مصرف ماهی کپور معمولی تالاب زریوار"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26، شماره 146 (1396): 201-205. magiran.com/p1668448
Borhan Mansouri, Afshin Maleki, Behroz Davari, Namamali Azadi, Mohammad Amin Pordel, "Food Risk Assessment of Heavy Metals in Consumption of Common Carp in Zarivar Wetland", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 26, no.146 (2017): 201-205. magiran.com/p1668448
برهان منصوری، افشین ملکی، بهروز داوری، نمامعلی آزادی، محمد امین پردل، (1396). 'ارزیابی ریسک غذایی فلزات سنگین ناشی از مصرف ماهی کپور معمولی تالاب زریوار'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، صص.201-205. magiran.com/p1668448
Borhan Mansouri, Afshin Maleki, Behroz Davari, Namamali Azadi, Mohammad Amin Pordel, (2017). 'Food Risk Assessment of Heavy Metals in Consumption of Common Carp in Zarivar Wetland', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), pp.201-205. magiran.com/p1668448
برهان منصوری؛ افشین ملکی؛ بهروز داوری؛ نمامعلی آزادی؛ محمد امین پردل. "ارزیابی ریسک غذایی فلزات سنگین ناشی از مصرف ماهی کپور معمولی تالاب زریوار". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 ،146 ، 1396، 201-205. magiran.com/p1668448
Borhan Mansouri; Afshin Maleki; Behroz Davari; Namamali Azadi; Mohammad Amin Pordel. "Food Risk Assessment of Heavy Metals in Consumption of Common Carp in Zarivar Wetland", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26, 146, 2017, 201-205. magiran.com/p1668448
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال