ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیلوفر امین، حافظ تیرگر فاخری، وحید حسینی، هاجر ضیایی، آزاده داداشی، بهمن رحیمی، شیرزاد غلامی، (1396). بررسی عفونت های انگلی روده ای در مبتلایان مراجعه کننده به کلینیک های گوارش، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، 191-195. magiran.com/p1668452
Niloofar Amin, Hafez Tirger Fakhri, Vahid Hossini, Hajare Ziaei, Azadeh Dadashi, Bahman Rahimi, Shirzad Gholami, (2017). Intestinal Parasitic Infections in Patients Attending Gastrointestinal Clinics, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), 191-195. magiran.com/p1668452
نیلوفر امین، حافظ تیرگر فاخری، وحید حسینی، هاجر ضیایی، آزاده داداشی، بهمن رحیمی، شیرزاد غلامی، بررسی عفونت های انگلی روده ای در مبتلایان مراجعه کننده به کلینیک های گوارش. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1396؛ 26(146): 191-195. magiran.com/p1668452
Niloofar Amin, Hafez Tirger Fakhri, Vahid Hossini, Hajare Ziaei, Azadeh Dadashi, Bahman Rahimi, Shirzad Gholami, Intestinal Parasitic Infections in Patients Attending Gastrointestinal Clinics, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 26(146): 191-195. magiran.com/p1668452
نیلوفر امین، حافظ تیرگر فاخری، وحید حسینی، هاجر ضیایی، آزاده داداشی، بهمن رحیمی، شیرزاد غلامی، "بررسی عفونت های انگلی روده ای در مبتلایان مراجعه کننده به کلینیک های گوارش"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26، شماره 146 (1396): 191-195. magiran.com/p1668452
Niloofar Amin, Hafez Tirger Fakhri, Vahid Hossini, Hajare Ziaei, Azadeh Dadashi, Bahman Rahimi, Shirzad Gholami, "Intestinal Parasitic Infections in Patients Attending Gastrointestinal Clinics", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 26, no.146 (2017): 191-195. magiran.com/p1668452
نیلوفر امین، حافظ تیرگر فاخری، وحید حسینی، هاجر ضیایی، آزاده داداشی، بهمن رحیمی، شیرزاد غلامی، (1396). 'بررسی عفونت های انگلی روده ای در مبتلایان مراجعه کننده به کلینیک های گوارش'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، صص.191-195. magiran.com/p1668452
Niloofar Amin, Hafez Tirger Fakhri, Vahid Hossini, Hajare Ziaei, Azadeh Dadashi, Bahman Rahimi, Shirzad Gholami, (2017). 'Intestinal Parasitic Infections in Patients Attending Gastrointestinal Clinics', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), pp.191-195. magiran.com/p1668452
نیلوفر امین؛ حافظ تیرگر فاخری؛ وحید حسینی؛ هاجر ضیایی؛ آزاده داداشی؛ بهمن رحیمی؛ شیرزاد غلامی. "بررسی عفونت های انگلی روده ای در مبتلایان مراجعه کننده به کلینیک های گوارش". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 ،146 ، 1396، 191-195. magiran.com/p1668452
Niloofar Amin; Hafez Tirger Fakhri; Vahid Hossini; Hajare Ziaei; Azadeh Dadashi; Bahman Rahimi; Shirzad Gholami. "Intestinal Parasitic Infections in Patients Attending Gastrointestinal Clinics", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26, 146, 2017, 191-195. magiran.com/p1668452
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال