ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد شکرزاده، امیر حاجی محمدی، اعظم دلارام، یعقوب شایسته، (1396). ویژگی های بیماران بستری ناشی از مسمومیت با ترامادول در گرگان طی سال های 1394 - 1387، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، 185-190. magiran.com/p1668453
Mohammad Shokrzadeh, Amir Hajimohammadi, Azam Delaram, Yaghoub Shayeste, (2017). Characteristics of Patients Hospitalized with Tramadol Intoxication in Gorgan, Iran, 2008 - 2015, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), 185-190. magiran.com/p1668453
محمد شکرزاده، امیر حاجی محمدی، اعظم دلارام، یعقوب شایسته، ویژگی های بیماران بستری ناشی از مسمومیت با ترامادول در گرگان طی سال های 1394 - 1387. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1396؛ 26(146): 185-190. magiran.com/p1668453
Mohammad Shokrzadeh, Amir Hajimohammadi, Azam Delaram, Yaghoub Shayeste, Characteristics of Patients Hospitalized with Tramadol Intoxication in Gorgan, Iran, 2008 - 2015, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 26(146): 185-190. magiran.com/p1668453
محمد شکرزاده، امیر حاجی محمدی، اعظم دلارام، یعقوب شایسته، "ویژگی های بیماران بستری ناشی از مسمومیت با ترامادول در گرگان طی سال های 1394 - 1387"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26، شماره 146 (1396): 185-190. magiran.com/p1668453
Mohammad Shokrzadeh, Amir Hajimohammadi, Azam Delaram, Yaghoub Shayeste, "Characteristics of Patients Hospitalized with Tramadol Intoxication in Gorgan, Iran, 2008 - 2015", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 26, no.146 (2017): 185-190. magiran.com/p1668453
محمد شکرزاده، امیر حاجی محمدی، اعظم دلارام، یعقوب شایسته، (1396). 'ویژگی های بیماران بستری ناشی از مسمومیت با ترامادول در گرگان طی سال های 1394 - 1387'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، صص.185-190. magiran.com/p1668453
Mohammad Shokrzadeh, Amir Hajimohammadi, Azam Delaram, Yaghoub Shayeste, (2017). 'Characteristics of Patients Hospitalized with Tramadol Intoxication in Gorgan, Iran, 2008 - 2015', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), pp.185-190. magiran.com/p1668453
محمد شکرزاده؛ امیر حاجی محمدی؛ اعظم دلارام؛ یعقوب شایسته. "ویژگی های بیماران بستری ناشی از مسمومیت با ترامادول در گرگان طی سال های 1394 - 1387". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 ،146 ، 1396، 185-190. magiran.com/p1668453
Mohammad Shokrzadeh; Amir Hajimohammadi; Azam Delaram; Yaghoub Shayeste. "Characteristics of Patients Hospitalized with Tramadol Intoxication in Gorgan, Iran, 2008 - 2015", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26, 146, 2017, 185-190. magiran.com/p1668453
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال