ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهدی امین، طیبه کلته، محسن رضایی، نظام الدین منگلی زاده، پگاه صالحی، علی فاتحی زاده، (1396). احیای بیولوژیکی خاک های آلوده به فنانترن و آنتراسن با استفاده از کود مرغی به عنوان کمک سوبستره، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، 139-147. magiran.com/p1668462
Mohammad Mehdi Amin, Tayebe Kalteh, Mohsen Rezaei, Nezamaddin Mengelizadeh, Pegah Salehi, Ali Fatehizadeh, (2017). Bioremediation of contaminated soil with Phenanthrene and Anthracene using poultry manure as co-substrate, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), 139-147. magiran.com/p1668462
محمد مهدی امین، طیبه کلته، محسن رضایی، نظام الدین منگلی زاده، پگاه صالحی، علی فاتحی زاده، احیای بیولوژیکی خاک های آلوده به فنانترن و آنتراسن با استفاده از کود مرغی به عنوان کمک سوبستره. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1396؛ 26(146): 139-147. magiran.com/p1668462
Mohammad Mehdi Amin, Tayebe Kalteh, Mohsen Rezaei, Nezamaddin Mengelizadeh, Pegah Salehi, Ali Fatehizadeh, Bioremediation of contaminated soil with Phenanthrene and Anthracene using poultry manure as co-substrate, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 26(146): 139-147. magiran.com/p1668462
محمد مهدی امین، طیبه کلته، محسن رضایی، نظام الدین منگلی زاده، پگاه صالحی، علی فاتحی زاده، "احیای بیولوژیکی خاک های آلوده به فنانترن و آنتراسن با استفاده از کود مرغی به عنوان کمک سوبستره"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26، شماره 146 (1396): 139-147. magiran.com/p1668462
Mohammad Mehdi Amin, Tayebe Kalteh, Mohsen Rezaei, Nezamaddin Mengelizadeh, Pegah Salehi, Ali Fatehizadeh, "Bioremediation of contaminated soil with Phenanthrene and Anthracene using poultry manure as co-substrate", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 26, no.146 (2017): 139-147. magiran.com/p1668462
محمد مهدی امین، طیبه کلته، محسن رضایی، نظام الدین منگلی زاده، پگاه صالحی، علی فاتحی زاده، (1396). 'احیای بیولوژیکی خاک های آلوده به فنانترن و آنتراسن با استفاده از کود مرغی به عنوان کمک سوبستره'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، صص.139-147. magiran.com/p1668462
Mohammad Mehdi Amin, Tayebe Kalteh, Mohsen Rezaei, Nezamaddin Mengelizadeh, Pegah Salehi, Ali Fatehizadeh, (2017). 'Bioremediation of contaminated soil with Phenanthrene and Anthracene using poultry manure as co-substrate', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), pp.139-147. magiran.com/p1668462
محمد مهدی امین؛ طیبه کلته؛ محسن رضایی؛ نظام الدین منگلی زاده؛ پگاه صالحی؛ علی فاتحی زاده. "احیای بیولوژیکی خاک های آلوده به فنانترن و آنتراسن با استفاده از کود مرغی به عنوان کمک سوبستره". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 ،146 ، 1396، 139-147. magiran.com/p1668462
Mohammad Mehdi Amin; Tayebe Kalteh; Mohsen Rezaei; Nezamaddin Mengelizadeh; Pegah Salehi; Ali Fatehizadeh. "Bioremediation of contaminated soil with Phenanthrene and Anthracene using poultry manure as co-substrate", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26, 146, 2017, 139-147. magiran.com/p1668462
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال