ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین سینکاکریمی، برهان منصوری، نمامعلی آزادی، افشین ملکی، بهروز داوری، (1396). ارزیابی فلزات سنگین در گوشت مرغ توزیع شده در شهر سنندج و محاسبه ریسک مصرف غذایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، 128-138. magiran.com/p1668463
Mohammad Hosein Sinkakarimi, Borhan Mansouri, Nammam Ali Azadi, Afshin Maleki, Behrooz Davari, (2017). Assessment of Heavy Metals in Chicken Meat Distributed in Sanandaj, Iran, and Calculating the Food Consumption Risk, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), 128-138. magiran.com/p1668463
محمدحسین سینکاکریمی، برهان منصوری، نمامعلی آزادی، افشین ملکی، بهروز داوری، ارزیابی فلزات سنگین در گوشت مرغ توزیع شده در شهر سنندج و محاسبه ریسک مصرف غذایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1396؛ 26(146): 128-138. magiran.com/p1668463
Mohammad Hosein Sinkakarimi, Borhan Mansouri, Nammam Ali Azadi, Afshin Maleki, Behrooz Davari, Assessment of Heavy Metals in Chicken Meat Distributed in Sanandaj, Iran, and Calculating the Food Consumption Risk, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 26(146): 128-138. magiran.com/p1668463
محمدحسین سینکاکریمی، برهان منصوری، نمامعلی آزادی، افشین ملکی، بهروز داوری، "ارزیابی فلزات سنگین در گوشت مرغ توزیع شده در شهر سنندج و محاسبه ریسک مصرف غذایی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26، شماره 146 (1396): 128-138. magiran.com/p1668463
Mohammad Hosein Sinkakarimi, Borhan Mansouri, Nammam Ali Azadi, Afshin Maleki, Behrooz Davari, "Assessment of Heavy Metals in Chicken Meat Distributed in Sanandaj, Iran, and Calculating the Food Consumption Risk", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 26, no.146 (2017): 128-138. magiran.com/p1668463
محمدحسین سینکاکریمی، برهان منصوری، نمامعلی آزادی، افشین ملکی، بهروز داوری، (1396). 'ارزیابی فلزات سنگین در گوشت مرغ توزیع شده در شهر سنندج و محاسبه ریسک مصرف غذایی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، صص.128-138. magiran.com/p1668463
Mohammad Hosein Sinkakarimi, Borhan Mansouri, Nammam Ali Azadi, Afshin Maleki, Behrooz Davari, (2017). 'Assessment of Heavy Metals in Chicken Meat Distributed in Sanandaj, Iran, and Calculating the Food Consumption Risk', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), pp.128-138. magiran.com/p1668463
محمدحسین سینکاکریمی؛ برهان منصوری؛ نمامعلی آزادی؛ افشین ملکی؛ بهروز داوری. "ارزیابی فلزات سنگین در گوشت مرغ توزیع شده در شهر سنندج و محاسبه ریسک مصرف غذایی". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 ،146 ، 1396، 128-138. magiran.com/p1668463
Mohammad Hosein Sinkakarimi; Borhan Mansouri; Nammam Ali Azadi; Afshin Maleki; Behrooz Davari. "Assessment of Heavy Metals in Chicken Meat Distributed in Sanandaj, Iran, and Calculating the Food Consumption Risk", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26, 146, 2017, 128-138. magiran.com/p1668463
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال