ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میثاق شفیع زاد، رضا نجفی کوتنایی، مریم حسن نژاد رسکتی، محمد اخوان، طیبه یوسفی لفورکی، (1396). بررسی نتایج طرح تکریم ارباب رجوع همگام با طرح تحول سلامت در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری سال 94، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، 118-127. magiran.com/p1668464
Misagh Shafizad, Reza Najafi Kotanai, Maryam Hasannezhad Reskati, Mohammad Akhavan, Tayyebe Yousefi Laforaki, (2017). Outcomes of Honoring the Client Project alongside Health Development Project in Sari Imam Khomeini Hospital, Iran 2015, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), 118-127. magiran.com/p1668464
میثاق شفیع زاد، رضا نجفی کوتنایی، مریم حسن نژاد رسکتی، محمد اخوان، طیبه یوسفی لفورکی، بررسی نتایج طرح تکریم ارباب رجوع همگام با طرح تحول سلامت در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری سال 94. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1396؛ 26(146): 118-127. magiran.com/p1668464
Misagh Shafizad, Reza Najafi Kotanai, Maryam Hasannezhad Reskati, Mohammad Akhavan, Tayyebe Yousefi Laforaki, Outcomes of Honoring the Client Project alongside Health Development Project in Sari Imam Khomeini Hospital, Iran 2015, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 26(146): 118-127. magiran.com/p1668464
میثاق شفیع زاد، رضا نجفی کوتنایی، مریم حسن نژاد رسکتی، محمد اخوان، طیبه یوسفی لفورکی، "بررسی نتایج طرح تکریم ارباب رجوع همگام با طرح تحول سلامت در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری سال 94"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26، شماره 146 (1396): 118-127. magiran.com/p1668464
Misagh Shafizad, Reza Najafi Kotanai, Maryam Hasannezhad Reskati, Mohammad Akhavan, Tayyebe Yousefi Laforaki, "Outcomes of Honoring the Client Project alongside Health Development Project in Sari Imam Khomeini Hospital, Iran 2015", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 26, no.146 (2017): 118-127. magiran.com/p1668464
میثاق شفیع زاد، رضا نجفی کوتنایی، مریم حسن نژاد رسکتی، محمد اخوان، طیبه یوسفی لفورکی، (1396). 'بررسی نتایج طرح تکریم ارباب رجوع همگام با طرح تحول سلامت در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری سال 94'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، صص.118-127. magiran.com/p1668464
Misagh Shafizad, Reza Najafi Kotanai, Maryam Hasannezhad Reskati, Mohammad Akhavan, Tayyebe Yousefi Laforaki, (2017). 'Outcomes of Honoring the Client Project alongside Health Development Project in Sari Imam Khomeini Hospital, Iran 2015', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), pp.118-127. magiran.com/p1668464
میثاق شفیع زاد؛ رضا نجفی کوتنایی؛ مریم حسن نژاد رسکتی؛ محمد اخوان؛ طیبه یوسفی لفورکی. "بررسی نتایج طرح تکریم ارباب رجوع همگام با طرح تحول سلامت در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری سال 94". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 ،146 ، 1396، 118-127. magiran.com/p1668464
Misagh Shafizad; Reza Najafi Kotanai; Maryam Hasannezhad Reskati; Mohammad Akhavan; Tayyebe Yousefi Laforaki. "Outcomes of Honoring the Client Project alongside Health Development Project in Sari Imam Khomeini Hospital, Iran 2015", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26, 146, 2017, 118-127. magiran.com/p1668464
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال