ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا موسوی، فاطمه شکوهی، ترنگ تقوایی، ایرج ملکی، زهره باری، حافظ فاخری، (1396). بررسی و مقایسه میزان رضایت پزشک از کفایت بی حسی درآندوسکوپی پس از تعیین بی حسی توسط پزشک یا بیمار، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، 109-117. magiran.com/p1668465
Fariba Musavi, Fatemeh Shokoohi, Tarang Taghvaei, Iradj Maleki, Zohreh Bari, Hafez Fakheri, (2017). Evaluation and Comparison of Physician's Satisfaction from Adequacy of Sedation for Endoscopy after Choosing the Type of Sedation by Patient or the Doctor, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), 109-117. magiran.com/p1668465
فریبا موسوی، فاطمه شکوهی، ترنگ تقوایی، ایرج ملکی، زهره باری، حافظ فاخری، بررسی و مقایسه میزان رضایت پزشک از کفایت بی حسی درآندوسکوپی پس از تعیین بی حسی توسط پزشک یا بیمار. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1396؛ 26(146): 109-117. magiran.com/p1668465
Fariba Musavi, Fatemeh Shokoohi, Tarang Taghvaei, Iradj Maleki, Zohreh Bari, Hafez Fakheri, Evaluation and Comparison of Physician's Satisfaction from Adequacy of Sedation for Endoscopy after Choosing the Type of Sedation by Patient or the Doctor, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 26(146): 109-117. magiran.com/p1668465
فریبا موسوی، فاطمه شکوهی، ترنگ تقوایی، ایرج ملکی، زهره باری، حافظ فاخری، "بررسی و مقایسه میزان رضایت پزشک از کفایت بی حسی درآندوسکوپی پس از تعیین بی حسی توسط پزشک یا بیمار"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26، شماره 146 (1396): 109-117. magiran.com/p1668465
Fariba Musavi, Fatemeh Shokoohi, Tarang Taghvaei, Iradj Maleki, Zohreh Bari, Hafez Fakheri, "Evaluation and Comparison of Physician's Satisfaction from Adequacy of Sedation for Endoscopy after Choosing the Type of Sedation by Patient or the Doctor", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 26, no.146 (2017): 109-117. magiran.com/p1668465
فریبا موسوی، فاطمه شکوهی، ترنگ تقوایی، ایرج ملکی، زهره باری، حافظ فاخری، (1396). 'بررسی و مقایسه میزان رضایت پزشک از کفایت بی حسی درآندوسکوپی پس از تعیین بی حسی توسط پزشک یا بیمار'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، صص.109-117. magiran.com/p1668465
Fariba Musavi, Fatemeh Shokoohi, Tarang Taghvaei, Iradj Maleki, Zohreh Bari, Hafez Fakheri, (2017). 'Evaluation and Comparison of Physician's Satisfaction from Adequacy of Sedation for Endoscopy after Choosing the Type of Sedation by Patient or the Doctor', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), pp.109-117. magiran.com/p1668465
فریبا موسوی؛ فاطمه شکوهی؛ ترنگ تقوایی؛ ایرج ملکی؛ زهره باری؛ حافظ فاخری. "بررسی و مقایسه میزان رضایت پزشک از کفایت بی حسی درآندوسکوپی پس از تعیین بی حسی توسط پزشک یا بیمار". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 ،146 ، 1396، 109-117. magiran.com/p1668465
Fariba Musavi; Fatemeh Shokoohi; Tarang Taghvaei; Iradj Maleki; Zohreh Bari; Hafez Fakheri. "Evaluation and Comparison of Physician's Satisfaction from Adequacy of Sedation for Endoscopy after Choosing the Type of Sedation by Patient or the Doctor", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26, 146, 2017, 109-117. magiran.com/p1668465
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال