ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد ابراهیم زاده، ابراهیم حاجی زاده، احمدرضا باغستانی، جواد ناصریان، (1396). بررسی مدت زمان بروز تنگی مجدد عروق در بیماران تحت آنژیوپلاستی و برخی عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل رگرسیون کاکس تعمیم یافته، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، 56-67. magiran.com/p1668470
Farzad Ebrahimzadeh, Ebrahim Hajizadeh, Ahmadreza Baghestani, Javad Nasseryan, (2017). Timing the Incidence of Restenosis and Some Effective Factors in Patients Undergoing Angioplasty Using Extended Cox Regression Model, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), 56-67. magiran.com/p1668470
فرزاد ابراهیم زاده، ابراهیم حاجی زاده، احمدرضا باغستانی، جواد ناصریان، بررسی مدت زمان بروز تنگی مجدد عروق در بیماران تحت آنژیوپلاستی و برخی عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل رگرسیون کاکس تعمیم یافته. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1396؛ 26(146): 56-67. magiran.com/p1668470
Farzad Ebrahimzadeh, Ebrahim Hajizadeh, Ahmadreza Baghestani, Javad Nasseryan, Timing the Incidence of Restenosis and Some Effective Factors in Patients Undergoing Angioplasty Using Extended Cox Regression Model, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 26(146): 56-67. magiran.com/p1668470
فرزاد ابراهیم زاده، ابراهیم حاجی زاده، احمدرضا باغستانی، جواد ناصریان، "بررسی مدت زمان بروز تنگی مجدد عروق در بیماران تحت آنژیوپلاستی و برخی عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل رگرسیون کاکس تعمیم یافته"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26، شماره 146 (1396): 56-67. magiran.com/p1668470
Farzad Ebrahimzadeh, Ebrahim Hajizadeh, Ahmadreza Baghestani, Javad Nasseryan, "Timing the Incidence of Restenosis and Some Effective Factors in Patients Undergoing Angioplasty Using Extended Cox Regression Model", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 26, no.146 (2017): 56-67. magiran.com/p1668470
فرزاد ابراهیم زاده، ابراهیم حاجی زاده، احمدرضا باغستانی، جواد ناصریان، (1396). 'بررسی مدت زمان بروز تنگی مجدد عروق در بیماران تحت آنژیوپلاستی و برخی عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل رگرسیون کاکس تعمیم یافته'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، صص.56-67. magiran.com/p1668470
Farzad Ebrahimzadeh, Ebrahim Hajizadeh, Ahmadreza Baghestani, Javad Nasseryan, (2017). 'Timing the Incidence of Restenosis and Some Effective Factors in Patients Undergoing Angioplasty Using Extended Cox Regression Model', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), pp.56-67. magiran.com/p1668470
فرزاد ابراهیم زاده؛ ابراهیم حاجی زاده؛ احمدرضا باغستانی؛ جواد ناصریان. "بررسی مدت زمان بروز تنگی مجدد عروق در بیماران تحت آنژیوپلاستی و برخی عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل رگرسیون کاکس تعمیم یافته". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 ،146 ، 1396، 56-67. magiran.com/p1668470
Farzad Ebrahimzadeh; Ebrahim Hajizadeh; Ahmadreza Baghestani; Javad Nasseryan. "Timing the Incidence of Restenosis and Some Effective Factors in Patients Undergoing Angioplasty Using Extended Cox Regression Model", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26, 146, 2017, 56-67. magiran.com/p1668470
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال